English version
 

 

  

Pokyny pro PŘISPĚVATELE:

 

    Elektronický časopis Perner's Contacts vychází čtyřikrát ročně. V průběhu roku 2019 bude druhé a čtvrté číslo časopisu vydáno jako číslo v anglickém jazyce.

    Termíny uzavírek jednotlivých čísel v kalendářním roce 2019:

Ročník XIV (2019)

Číslo 1

Číslo 2 (AJ)

Číslo 3

Číslo 4 (AJ)

Nejzazší termín pro podání příspěvku

22.02.2019 

24.05.2019

13.09.2019

08.11.2019

Zpráva o přijetí/odmítnutí příspěvku

22.03.2019

21.06.2019

18.10.2019

09.12.2019

Konečné vydání příspěvku

26.04.2019

19.07.2019

15.11.2019

30.12.2019

     Počet příspěvků bude v jednotlivých číslech omezen.

     Text příspěvku musí být napsaný v editoru MS Word (prijmeni.doc). Veškeré informace o formátu příspěvku jsou uvedeny v přiložené šabloně (verze docx).

Formální podmínky přijetí příspěvku:

 • Příspěvky mohou být napsány v češtině, slovenštině, cizím jazyce (angličtina, němčina),

 • Příspěvky, které nebudou vypracovány dle pokynů (viz šablona), nebudou uveřejněny,

 • Každý příspěvek musí být doložen potvrzením, že není publikován v jiném periodiku,

 • Všechny příspěvky uveřejněné v časopise jsou recenzovány. Redakční rada si vyhrazuje právo na odmítnutí příspěvku,

 • Příspěvek, který byl přijat, se stává majetkem vydavatele,

 • Po recenzi příspěvku vydavatel poskytne autorům recenzní posudek případně pokyny pro úpravy příspěvku. Dané úpravy musí být do 14 kalendářních dnů provedeny a příspěvek zaslán zpět vydavateli,

 • Vydavatel není zodpovědný za chyby autorů v příspěvku,

 • Maximální počet stránek není omezen,

 • Příspěvky ani recenzní posudky nejsou honorovány.

U všech příspěvků uveřejněných v časopise Perner's Contacts je kladen důraz na kvalitu příspěvku. Proto je každý příspěvek recenzován dvěma recenzenty schválenými redakční radou (jednoho navrhne autor s uvedením kontaktu, druhý je určen redakční radou). Příspěvek je zaslán recenzentům k posouzení. Recenzenti vyhotoví posudky, zda daný příspěvek doporučují ke zveřejnění, popřípadě navrhnou úpravy příspěvku. S posudky je pak seznámen autor příspěvku. Na základě posudků provede autor požadované úpravy. Poté je možno příspěvek otisknout v daném čísle.

    Šablona příspěvku

   

    Příspěvky posílejte na uvedenou adresu:

   

    e-mail:  jaromir.siroky@upce.cz

 

    pošta:

    doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

    Univerzita Pardubice, DFJP

    Katedra technologie a řízení dopravy

    Studentská 95

    532 10 Pardubice

 

 

Příloha 1: Vzor dopisu (e-mailu)

Leden, 25, 2008

Vážený pane redaktore

V příloze posílám příspěvek s názvem "Moderní logistické systémy v silniční dopravě." Prosím, přijměte tento příspěvek k publikování v časopise Perner´s Contacts. Tento příspěvek jsem v žádném jiném periodiku nepublikoval a jedná se o původní příspěvek. Níže uvádím další podrobnosti k příspěvku.

1. Název a hlavní téma příspěvku.

Název příspěvku: Moderní systémy v dopravě a telekomunikacích. Příspěvek obsahuje stručný přehled nových systému v oblasti silniční dopravy. Jednotlivé systémy jsou popsány z hlediska technologického zabezpečení.

2. Do jakého tematického okruhu je možno příspěvek zařadit?

 • Nové trendy v logistických a přepravních technologiích

3. V čem je příspěvek důležitý a proč by měl být otištěn v časopise Perner´s Contacts?

Přínosem tohoto příspěvku je popis nových technologií v silniční dopravě. Původním prvkem příspěvku je návrh modelu optimalizace tras jednotlivých spojů na dané dopravní síti a jeho variantnosti. Předností příspěvku je skutečnost, že výsledky řešení modelu se mohou stát jedním ze stavebních kamenů ke zlepšení kvality silniční nákladní přepravy. Vědecký přínos práce spočívá v navrženém modelu, který může být využit pro následné navrhování jízd silničních vozidel.

4. Jméno, adresa a e-mail oponenta.

 • Prof. Ing. Jaroslav Cimrman, Ph.D.
  Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
  Studentská 95, 532 10 Pardubice
  Tel.: +420 466 036 199, e-mail: jaroslav.cimrman@upce.cz
  Odbornost: publikování v anglickém časopise Transportation.
  Vazba: Spolupráce na projektu Transport and logistics v letech 2006-8.

 

S pozdravem

Jaroslav Koník