KAPACITNE OMEZENÁ LOKAČNÍ ÚLOHA V PODMÍNKÁCH NEISTOTY

Autoři

  • Lýdia Gábrišová

Klíčová slova:

neistá, vágna informácia, fuzzy množina, funkcioa príslušnosti neznámej hodnoty do fuzzy množiny

Abstrakt

Úloha optimálne umiestniť strediská obsluhy s obmedzenou obslužnou schopnosťou tak, aby zabezpečovali požiadavky všetkých zákazníkov pri minimálnych relevantných nákladoch je kapacitne obmedzená umiestňovacia úloha. Vzhľadom na dlhodobý charakter navrhovaného obslužného systému, limitujúce kapacity stredísk, ktoré predstavujú ich obslužnú schopnosť za určité vopred dané odbobie, niesú deterministicky dané. Využitím fuzzy logiky ich možno aproximovať fuzzy množinou a popísať funkciou príslušnosti neznámej hodnoty do tejto množiny. Potom treba stanoviť neznáme reálne objemy kapacít stredísk tak, aby navrhnutý systém dosiahol čo najvyššiu mieru splnenia kapacitných podmienok s čo najnižšími finančnými nákladmi.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

GÁBRIŠOVÁ L. Optimalizácia umiestňovania kontrolných a obslužných stredísk v sieti

v podmienkach neistoty. Dizertačná práca, FRI, Žilinská univerzita, Žilina, 92 s, 2008.

JANÁČEK J., BUZNA Ľ. Facility location in distribution systems. Žilinská univerzita,

Žilina, 142 s, 2006.

JANÁČEK J., GÁBRIŠOVÁ L. Fuzzy Set Operations for Capacity Constraint

Relaxation. In: Journal of Information, Control and Management Systems, Vol.3, No.2,

-89 s, 2005.

MRAVÍKOVÁ A. Riešenie úloh okružných jázd s fuzzy obmedzeniami pomocou

algoritmu využívajúceho mieru neprípustnosti. Diplomová práca, 2005.

RAMÍK J., VLACH M. Generalized Concavity in Fuzzy Optimization and Decision

analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston, 296 s, 2002.

TANAKA H., ASAI K. Fuzzy Linear Programming Problems with Fuzzy Numbers.

Fuzzy Sets and System, 13, 1-10, 1984.

TEODOROVIČ D., VUKADINOVIČ K. Trafic Control and Transport Planning: A

Fuzzy Set and Neural Networks Approach. Kluwer Academic Publishers, Boston,

Dordrecht, London, 387 s, 1998.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Gábrišová, L. (2008). KAPACITNE OMEZENÁ LOKAČNÍ ÚLOHA V PODMÍNKÁCH NEISTOTY. Perner’s Contacts, 3(5), 98–106. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1345

Číslo

Sekce

Články
Share |