Pokyny pro autory

Do prosincového vydání časopisu Perner´'s Contacts budou zařazeny příspěvky, které byly podány  prostřednictvím elektronického formuláře do 31. října a získaly dvě kladné recenze. 

Do červnového vydání časopisu Perner´'s Contacts budou zařazeny příspěvky, které byly podány prostřednictvím elektronického formuláře do 30. dubna a získaly dvě kladné recenze. 

1. Obecné pokyny pro autory

V časopise Perner's Contacts jsou zveřejňovány příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Rukopisy je třeba zaslat redakci prostřednictvím elektronického formuláře. Autor zasláním příspěvku souhlasí s jeho uveřejněním pod licencí Creative Commons CC-BY 4.0. Publikování v časopise je pro autory zdarma, nejsou vybírány žádné poplatky.

Redakce si vyhrazuje právo odmítnout rukopisy nejen na základě jejich věcných a formálních nedostatků, ale i tehdy, nevyhovují-li profilu časopisu.

Všechna příchozí podání jsou kontrolována antiplagiátorským programem Turnitin. Každý příspěvek je recenzován dvěma nezávislými recenzenty.

2. Struktura rukopisu

Přehledový referátový článek má tyto části: název práce, jména autorů, abstrakt (v původním jazyce a v anglickém jazyce), seznam klíčových slov (v původním jazyce a anglickém jazyce), úvod, vlastní text členěný do kapitol, závěr (příp. poděkování), citace literatury.

Původní sdělení má následující členění: název práce abstrakt (v původním jazyce a v anglickém jazyce), jména autorů, abstrakt (v původním jazyce a v anglickém jazyce), seznam klíčových slov (v původním jazyce a anglickém jazyce), úvod, materiály a metody nebo experimentální část, výsledky a diskuse, závěr (příp. poděkování), citace literatury.

3. Obecné zásady přípravy rukopisu

Název článku by měl obsahovat informaci o účelu a výsledcích práce. Název nemá obsahovat zkratky. Délka názvu článku nesmí překročit 120 znaků.

Jména autorů se uvádějí v plném znění. Jsou-li autoři z více pracovišť, provede se jejich přiřazení použitím písmenných horních indexů (např. Jan Novák1).

Abstrakt by měl stručně, ale výstižně a vyčerpávajícím způsobem vystihovat zaměření článku, cíle práce, použité metody (u původních sdělení) a zjištěné výsledky. Rozsah abstraktu by měl být max. 250 slov.

Klíčová slova vystihující zaměření práce; počet klíčových slov by neměl přesáhnout 10.

Úvod má stručně vymezit cíl příspěvku, charakterizovat stav současného poznání v problematice, přístup k řešení problému (u původních příspěvků). V úvodu jsou uváděny citace souborných prací zaměřených k danému tématu, přednost mají základní a nejnovější práce. Nadbytek citací či snaha o vyčerpávající seznam publikovaných prací je nežádoucí.

Experimentální část nebo Materiály a metody popisuje použité materiály, metody, postupy, resp. přístroje tak, aby čtenář mohl uvedená měření či pokusy reprodukovat. Operace, postupy, přístroje a látky již známé se však uvádějí jen odkazem. Je-li experimentální část rozsáhlejší, měla by být pro usnadnění orientace členěna do kapitol.

Kapitola Výsledky a diskuse obsahuje obvykle nejprve výčet dosažených výsledků (primárních dat, případně dat odvozených výpočtem) a závěry, které lze z těchto dat vyvodit, porovnání výsledků s literárními údaji, diskusi příčin případných rozdílů či rozporů apod.

Závěr shrnuje dosažené výsledky.

4. Technické pokyny pro tvorbu rukopisu

Rukopis musí být psán v textovém editoru Word, písmo Cambria.

Veškeré informace o formátu příspěvku psaném v českém či slovenském jazyku jsou uvedeny v přiložené šabloně (verze docx). Pro příspěvky psané v anglickém jazyku použijte šablonu v AJ (verze docx).