ADAPTACE PARAMETRU SIMULAČNÍHO MODELU ASYNCHRONNÍHO STROJE

Autoři

  • Oktavián Strádal

Klíčová slova:

Umělá inteligence, adaptace parametru, asynchronní stroj

Abstrakt

Článek ukazuje použití metod umělé inteligence pro adaptaci parametru simulačního modelu, který se během simulace mění. Těchto metod je použito k aproximaci spojité funkce. Použití této metody je ukázáno na adaptaci parametru simulačního modelu asynchronního stroje, který se mění vlivem jeho magnetických vlastností.

 

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

BARTOŠ, S. Napěťové střídače pro napájení asynchronních trakčních motorů ve

vozidlech elektrické trakce, habilitační práce Univerzita Pardubice, září 1996.

BEDNÁRIK, B., DRÁBEK, J., POSPÍŠIL, M., VALUŠKA, J. Metodika návrhu

elektrického pohonu trakčného vozidla s asynchrónnými motormi, časopis

Komunikácie, č.1/99, str. 18-30.

BÍLA, J. Umělá inteligence a neuronové sítě v aplikacích, Skriptum ČVUT, 1998.

CAHA, Z. ČERNÝ, M. Elektrické pohony, SNTL, 1990.

ČAPOUN, J., PAVELKA, J., RYANT, J. Elektrické regulační pohony s tyristory, SNTL

DUŠEK, F. MATLAB A SIMULINK úvod do používání, Skripta Univerzita Pardubice,

FEDÁK, V., POLIAK, F., ZBORAY, L. Elektrické pohony, ALFA, 1987.

FEILER, Z. Způsoby řízení asynchronních motorů, materiál VUT FEI Brno,

<http://com.hyperlink.cz/TU/Servo/zpusoby_rizeni_asm.htm, listopad 2001>.

JAVŮREK, J. Možnosti zlepšení metody přímého řízení momentu asynchronního stroje,

časopis Automatizace, č. 40 (1997), str. 789-794.

JAVŮREK, J., GERLICH,J. New Control Methods Under Development At Dept.

K-314, WORKSHOP 95, Power Systems, Electrical Eng. & Power Supply, 1995, str.

-554.

KOREIS, J. Přenosové systémy dopravních prostředků, Univerzita Pardubice,1999.

KOVÁCS, K. P.,. RÁCZ, I. Transiente Vorgänge in Wechselstrommaschinen. Bd. 1., 2.,

Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 1959.

KŘIVÝ, I., KINDLER, E. Simulace a modelování, Ostravská univerzita 2001.

MAŇÁSEK, R. Řízení hydrogenerátoru frekvenčním měničem, Sborník XXI Semináře

ASŘ ’98, příspěvek č. 27.

MARŤÁŇ, P. Vizualizace vybraných metod strojového učení, Diplomová práce,

Masarykova univerzita Brno, fakulta informatiky, 2002.

MĚŘIČKA, J., HAMATA, V., VOŽENÍLEK, P. Elektrické stroje, Skriptum ČVUT,

Neural Network Toolbox User’s Guide, The MathWorks, Inc., 2002.

NOVÁK, J. Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství, Skriptum ČVUT,

NOVÁK, J. Přednášky z předmětu Řízení elektrických pohonů, doktorské studium na

DFJP, letní semestr 2000.

NOVÁK, J. Současné trendy rozvoje elektrických pohonů napájených napájených

z polovodičových měničů, časopis Elektro, 2001, č. 2.

NOSKIEVIČ, P.: Modelování a identifikace systémů, Montanex, 1999.

<http://math.feld.cvut.cz/nemecek/maple/brno/brno02pris3.html, listopad 2003>

OETTER,J. Výkonová elektronika pre elektrické pohony, ALFA, 1988.

PAVELKA, J.: ČEŘOVSKÝ, Z., JAVŮREK, J. Elektrické pohony, Skriptum ČVUT,

PETROV, G. N. Elektrické stroje 2, Academia Praha, 1982.

Power System Blockset User’s Guide for Use with Simulink, The MathWorks, Inc.,

SKALICKÝ, J. Moderní metody řízení asynchronních motorů, časopis Automatizace,

, str. 135-140.

SKALICKÝ, J. Neuronové řízení v elektrických pohonech, materiál VUT FEI Brno.

STRÁDAL, O. Simulační model pro řízení trakčního asynchronního motoru, výzkumná

zpráva, Instituciální výzkum, Univerzita Pardubice, DFJP, 2002.

STRÁDAL, O. Optimalizace a řízení dynamického systému se zaměřením na principy

řízení asynchronních motorů, Dizertační práce, Upa, DFJP, 2003.

STRÁDAL, O. Adaptace parametru simulačního modelu asynchronního stroje,

výzkumná zpráva, Instituciální výzkum, Univerzita Pardubice, DFJP, 2003.

ŠULC, B. Teorie automatického řízení s počítačovou podporou, Skriptum ČVUT, 1999.

Tramvaje, <http://baf.cz/tramvaje/vozidla/ntcr/rt6s/charakteristika_org.html>, únor

VÁCLAVEK, P. Využití ortonormálních bází pro modelování dynamických systémů,

Teze disertační práce, VUT Brno, ÚAMT, 2001.

VALOUCH, V. Aplikace algoritmů fuzzy logiky v elektrických pohonech, materiál

Ústavu pro elektrotechniku AV ČR.

VALSA, J. Počítačová simulace dynamických procesů v soustavách s indukčním

elektrickým strojem, Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, řada A,

svazek 53, 1991, str.143-269.

ZEMAN, K. Dynamické vlastnosti pohonů s kmitočtově řízenými asynchronními

motory, časopis Automatizace, č. 40 (1997), str. 457-464.

ZÍTEK, P., PETROVÁ, R. Matematické a simulační modely, Skriptum ČVUT, 1999.

ŽILKOVÁ, J. Identifikácia systémov pomocou neurónových sietí, Sborník příspěvků

SEKEL 96, str. 55-60.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Strádal, O. (2008). ADAPTACE PARAMETRU SIMULAČNÍHO MODELU ASYNCHRONNÍHO STROJE. Perner’s Contacts, 3(5), 284–291. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1393

Číslo

Sekce

Články
Share |