AUTOMATICKÁ VEKTORIZÁCIA VSTUPNÝCH DÁT PRE MODELY DOPRAVNÝCH SIETÍ

Autoři

  • Peter Tarábek

Klíčová slova:

vektorizácia, spracovanie obrazu, stenčovanie, kostra

Abstrakt

Digitálne (vektorové) údaje tvoria základ pre modelovanie dopravných systémov a riešenie optimalizačných úloh. V praxi sú tieto vstupné údaje často reprezentované rastrovými mapami a náčrtkami, ktoré je potrebné vektorizovať. Manuálna a poloautomatická vektorizácia je pomerne časovo a finančne náročná a tak sa otvára priestor pre automatizáciu tohto procesu. V dnešnej dobe existuje pomerne veľa nástrojov pre rozpoznávanie objektov a vzorov v rastrových obrázkoch spadajúcich do problematiky digitálneho spracovania obrazu. Aj keď sa v prípade máp s dopravnou infraštruktúrou jedná o pomerne rozsiahlu problematiku, v prípade kreslených máp je možné pomerne presne definovať základné vlastnosti a požiadavky, ktoré má proces automatickej vektorizácie spĺňať. V tomto príspevku je ukázaný postup procesu automatickej vektorizácie máp s dopravnou infraštruktúrou.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

TARÁBEK, P. Pre-processing road maps with threshold. Proceedings of the 7th

international conference Transcom, 2007.

WAYNE, LIN WEI-CHENG Mathematical Morphology and Its Applications on Image

Segmentation, 2007.

TARÁBEK, P. Morphology image pre-processing for thinning algorithms. Journal of

Information, Control and Management Systems, Vol. 5, No. 1, 2007.

TOMBRE, K. Vectorization in graphics recognition: To thin or not to thin. Proceedings

of 15th International Conference on Pattern Recognition. Volume 2, 2000.

DHARMARAJ, G. Algorithms for Automatic Vectorization of Scanned Maps. 2005.

G.S NG, R.W.ZHOU AND C.QUEK A Novel Single Pass Thinning Algorithm. IEEE

Transaction on System Man and Cybernetics, 1994.

THIERRY M. BERNARD, ANTOINE MANZANERa Improved Low Complexity

Fully Parallel Thinning Algorithm. Proc. 10th Int. Conf. on Image Analysis and

Processing, 1999.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Tarábek, P. (2008). AUTOMATICKÁ VEKTORIZÁCIA VSTUPNÝCH DÁT PRE MODELY DOPRAVNÝCH SIETÍ. Perner’s Contacts, 3(5), 292–299. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1394

Číslo

Sekce

Články
Share |