ŠTRUKTÚROVANÁ PONUKA MHD AKO FAKTOR KVALITY A MOTIVÁCIA PRE NOVÝCH POTENCIÁLNYCH CESTUJÚCICH

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1668

Klíčová slova:

individuálna automobilová doprava, kvalita, mestská hromadná doprava, motivácia, optimalizácia, Trnava, tvorba siete

Abstrakt

Kvalita MHD se stává stále významější pro dobré fungování městského systému. Článek se zabývá možnostmi motivace uživatelů vlastních automobilů k využívání MHD ve městech malé a středně velké velikosti. Snaží se najít rovnováhu mezi komfortem, který musí MHD splňovat a efektivitou provozu, kterou si musí MHD zachovat. Ukazuje to, že dobrá MHD, zejména optimalizace linkového vedení, může odhalit velké rezervy. Vysvětluje přínos vhodně rozvrhnuté sítě linek a odpovídající jízdní řády pro pohodlí cestujících i výhody pro efektivnost provozu MHD. Poskytuje tak pokyny pro vedení měst v oblasti veřejné dopravy. Optimalizace linkového vedení a jízdních řádů je dokumentována na praktickém příkladu města Trnava.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Blatoň, Martin. 2011. Optimalizace vedení linek MHD: autoreferát disertační práce. Ostrava: VŠB -Technická univerzita Ostrava.

Činčalová, Simona. 2020. Implementace společenské odpovědnosti podniků v českých podmínkách se zaměřením na odvětví Doprava a skladování. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Drdla, Pavel. 2018. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera.

Jančářová, Ilona a kol. 2019. Auta, auta, auta... a životní prostředí. Brno: Masarykova univerzita.

Jareš, Martin. 2016. Integrovaná doprava v praxi: jedna jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád, jedna síť. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT.

Mestská doprava v Trnave. 2021. Dostupné z: https://arriva.sk/trnava/mestska-doprava/ [přístup: 2021-03-10].

Mulley, C., Nelson, J.D. and Nielsen, G. 2005. Network planning for high quality public transport.

Nielsen, G., Lange, T. 2006. Network design for public transport success – theory and examples.

Pomališová, Michaela et al. 2010. Hodnocení kvality života ve městech se zapojením veřejnosti: (zrcadlo místní udržitelnosti): praktická příručka pro politiky, zástupce místních úřadů a neziskové organizace k hodnocení kvality života ve městech a obcích České republiky se zapojením veřejnosti. Praha: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj.

Široký, Jaromír a kol. 2020. Technologie dopravy. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Zatkalík, P., Rybář, J., & Pospíšil, J. (2021). ŠTRUKTÚROVANÁ PONUKA MHD AKO FAKTOR KVALITY A MOTIVÁCIA PRE NOVÝCH POTENCIÁLNYCH CESTUJÚCICH. Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1668

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-04-19
Přijat 2021-05-20
Publikován 2021-06-30