POSÚDENIE OHROZENÍ KĽÚČOVÝCH PRVKOV PODSEKTORA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY VODNEJ DOPRAVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Autoři

  • Júlia Mihoková
  • Eleonóra Benčíková

Klíčová slova:

infraštruktúra, cesta, doprava, ohrozenie, plavidlo, prístav, prvky

Abstrakt

Článok pojednáva o vnútrozemskej vodnej doprave v Slovenskej republike,zameriava sa na kľúčové prvky, ktoré môžu byť čiastočne alebo úplne vyradené z prevádzky z dôvodu pôsobenia negatívnych vplyvov prírodných živlov. Autori posúdili jednotlivé ohrozenia a na najzávažnejšie navrhli možné opatrenia na zníženie rizika vzniku mimoriadnej udalosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) HORŇÁK, M., 2004. Súčasný stav a perspektívy vývoja dopravnej infraštruktúry
Slovenskej republiky. [on-line]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné
z: http://ww.humannageografia.sk/clanky/Hornak_2004b.pdf
(2) VOLESKÝ, K., B. SEDLÁČEK, D. CHLEBÍKOVÁ, A. DOLINAYOVÁ, M.
ROSTAŠOVÁ, a P. ŽARNAY, 1997. Dopravná a spojovacia sústava. Žilina: EDIS. ISBN
80-7100-441-3.
(3) Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov.
(4) Usmernenie č. 1321/2011-1020 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
o ochrane citlivých informácií o kritickej infraštruktúre a o spôsobe manipulácie s týmito
informáciami z 30.12.2011.
(5) Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.
(6) Zákon č. 338/2000 Z.Z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(7) KIŠŠA, J. Kritická infraštruktúra v podsektore vodná doprava (Bakalárska práca). Žilina:
Katedra technických vied a informatiky Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej
univerzity v Žiline, 2018
(8) MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, J., TOMEK, M. 2016. Špecifikácia rizík a spôsoby
riešenia bezpečnosti prvkov kritickej infraštruktúry v podsektore vodná doprava pri vzniku
mimoriadnych udalostí. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí
[elektronický zdroj]: 21. medzinárodná vedecká konferencia: 25. - 26. máj 2016, Žilina.
Žilina: Žilinská univerzita, 2016. ISBN 978-80-554-1213-9. CD-ROM, s. 373-380.
(9) SEIDL M., ŠIMÁK L. Doprava v krízových situáciách. Nitra: SPU, 2006, ISBN 80-8069-
678-0
(10) TOMÁNKOVÁ J. Řízení projektů I, II 3. časť. [on line]. [cit. 2018-06-26]. Dostupné
na: https://slideplayer.cz/slide/2615028/9/images/19/Matice+rizik+Maticov%C3%A9+o
honocen%C3%AD+rizik+ohro%C5%BEuj%C3%ADc%C3%ADch+posuzovan%C3%B
D+projekt:+Koeficient+dopadu+rizika+na+projekt:.jpg
(11) MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, J., BENČÍKOVÁ, E., 2014. Operačná analýza
a riziká systému zásobovania v období krízového javu. In: Zkvalitnění systému vzdělávání
a výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva : mezinárodní workshop: 27. března 2014
Uherské Hradiště: sborník příspěvků. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014. ISBN 978-80-
7454-336-4. s. 12-23.

Stahování

Publikováno

2019-11-15

Jak citovat

Mihoková, J., & Benčíková, E. (2019). POSÚDENIE OHROZENÍ KĽÚČOVÝCH PRVKOV PODSEKTORA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY VODNEJ DOPRAVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. Perner’s Contacts, 14(3), 49-58. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/428

Číslo

Sekce

Články