ZAKLADANIE UNIVERZITNÝCH SPIN OFF SPOLOČ NOSTÍ ZAMERANÝCH NA DOPRAVU A ICH SPOLUPRÁCA S UNIVERZITOU

Autoři

  • Jaroslav Jaroš
  • Andrea Čorejová
  • Jana Jarošová

Klíčová slova:

Univerzitný spin-off, Žilinská univerzita v Žiline, podnikateľská činnosť

Abstrakt

Cieľom riešenej štúdie bolo zmapovanie spin-off spoločností v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline, konkrétne na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a Fakulte riadenia a informatiky. Jedná sa o podrobnú analýzu podnikateľskej aktivity pedagógov, výskumníkov, vedeckých pracovníkov a PhD. študentov vzhľadom na ich dopravné zameranie. Hlavnou úlohou bolo identifikovať spoločnosti podnikajúce v oblasti dopravy a následne posúdiť spoluprácu s univerzitou a rozhodnúť, či sa jedná o spin-off spoločnosť na základe zvolenej definície.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Akademické podnikanie a univerzitné spin off firmy. Prípadová štúdia sektora IKT v bratislavskom regióne. [online cit.: 2016-04-14]. Availaible from https://www.researchgate.net/publication/283311333_Akademicke_podnikanie_a_univerzitne_spin_off_firmy_Pripadova_studia_sektora_IKT_v_bratislavskom_regione
(2) BENNEWORTH, P., CHARLES, D. University spin-off policies andeconomic development in less successful regions: learning from two decades of policypractice [online cit.: 2016-04-14]. Availaible from http://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/41721/Benneworth.pdf
(3) Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research (ISI). Success Factors for Academic Spin – offs, Summary of a report for the German Federal Ministry of Research and Education, Berlin, 2005 p. 8.
(4) PIRNAY, F., SURLEMONT, B., NLEMVO, F. Toward a Typology of University Spin-offs. Small Business Economics 2, Kluwer Academic Publishers, 2003, pp. 93 – 111.
(5) STEFFENSEN M., ROGERS E. M., SPEAKMAN K. Spin – off from research centers at a research university, Executive Forum, Journal of Business Venturing 15, Elsevier Science Inc., 1999, pp. 93 – 111.
(6) Directive no. 133 - On the management of intellectual property in conditions of the University of Zilina. [Smerrnica č. 133 o nakladaní s duševným vlastníctvom v podmienkach Žilinskej university v Žiline]. Internal documentation of the University of Žilina (intranet).
(7) WILLIAMS, F., GIBSON, D.V. Technology Transfer: A Communication Perspective. Newbury Park, CA: Sage. 1990.

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Jaroš, J. ., Čorejová, A. ., & Jarošová, J. (2018). ZAKLADANIE UNIVERZITNÝCH SPIN OFF SPOLOČ NOSTÍ ZAMERANÝCH NA DOPRAVU A ICH SPOLUPRÁCA S UNIVERZITOU. Perner’s Contacts, 13(1), 45-54. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/471

Číslo

Sekce

Články