PREPRAVA ROPY A ROPNÁ BEZPEČNOSŤ

Autoři

  • Zdenka Urbancová

Klíčová slova:

ropa, doprava, núdzové zásoby, stav ropnej núdze

Abstrakt

Napriek neustálemu hľadaniu alternatívnych zdrojov energie pre život vyspelej spoločnosti, patrí stále prvé miesto v jej získavaní rope. Popri jej ťažbe je nesmierne dôležitý efektívny spôsob jej prepravy, nakoľko sa nachádza len na určitom území a do ostatných krajín sa musí dopravovať. Práve z tohto dôvodu sa každá krajina snaží o vlastnú ropnú bezpečnosť budovaním núdzových zásob a systému riadenia ropnej bezpečnosti štátu. Vzhľadom na napätú ekonomickú i politickú situáciu sa efektivita prepravy ropy a budovanie systému riadenia núdzových zásob ropy a ropných produktov, stáva dôležitým prvom bezpečnosti systému každej krajiny.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) WINKLER, H. Svetové zásoby. Žilina: Obzor, 1986 In BOŠKAJ, P., Vplyv ropnej núdze na cestnú dopravu. Bakalárska práca. Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinier-stva, 2013, s. 17.
(2) BALÁŽ, P. Ropa a svetové hospodárstvo v období globalizácie. Bratislava: Sprint, 2001. ISBN 80-88848-85-7 In BOŠKAJ, P., Vplyv ropnej núdze na cestnú dopravu. Bakalárska práca. Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2013, s. 18.
(3) BLAŽEK, J. RÁBL, V., Základy zpracování a využití ropy. Praha: VŠCHT, 2006. ISBN 80-7080-619-2 In BOŠKAJ, P., Vplyv ropnej núdze na cestnú dopravu. Bakalárska práca. Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2013, s. 19.
(4) URBANCOVÁ, Z. Riešenie stavu ropnej núdze a dodávok pohonných hmôt v krízových situáciách. Diplomová práca. Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, 2015, s. 13.
(5) Panorama, podnikové noviny Skupiny Slovnaft. Alternatívnou je Adria. Vyd. Slovnaft, a. s. 10 – 11, 2014, roč. IX, č. 9., 5. september 2014, s. 6 – 15. [cit. 2016-09-05].
(6) Stanovy záujmového združenia právnických osôb [online]. Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. [cit. 2016-09-06]. Dostupné z:
<http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-169050>.
(7) Informácia o návrhu riešenia správy núdzových zásob ropy a ropných výrobkov [online], dokument, vydaný v roku 2012 Správou štátnych hmotných rezerv. [cit. 2016-09-06].
Dostupné z: <www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-153385>.
(8) SVENTEKOVÁ, E. Základy technológie intermodálnej prepravy. Žilina: Edis, 2010. ISBN 978-80-554-0287-1.
(9) Energy supply security 2014 (part 2) [online], dokument, vydaný v roku 2014 International Energy Agency. [cit. 2016-09-07].
Dostupné z:
<http://www.iea.org/media/freepublications/security/EnergySupplySecurity2014_TheSlovakRepublic.pdf>.
(10) PRÍVAROVÁ, R. Operational analysis tools in solving transport tasks, článok uverejne-ný v Pernerś contact, Number 2, Volume XI, July 2016, 89 pages.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Urbancová, Z. (2016). PREPRAVA ROPY A ROPNÁ BEZPEČNOSŤ. Perner’s Contacts, 11(3), 179-187. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/560

Číslo

Sekce

Články