PŘIDĚLOVÁNÍ NÁSTUPIŠTNÍ KOLEJE PRO PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPOŽDĚNÝ VLAK S VYUŽITÍM METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ VARIANT

Autoři

  • Michal Bažant

Klíčová slova:

Simulační model, přidělování kolejí, zpoždění vlaků osobní dopravy

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou rozhodování v rámci simulačních modelů osobních železničních stanic. Konkrétním problémem, jehož řešení je předmětem tohoto příspěvku, je určování nástupištní koleje pro přijíždějící zpožděný vlak. Pro určování kolejí v simulačních modelech osobních železničních stanic byla navržena čtyři rozhodovací kritéria, pro něž je nutné stanovit jejich váhu. Stanovení vah těchto kritérií je poměrně složitým problémem, přičemž je pro řešení tohoto problému možné využít několik metod. Tento příspěvek se zabývá stanovením vah kritérií s využitím metod vícekriteriálního hodnocení variant a uvádí výsledky, kterých lze s využitím těchto metod dosáhnout.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

FIALA, P., JABLONSKÝ, F., MAŇAS M. Vícekriteriální rozhodování. Praha : Vysoká

škola ekonomická v Praze, 1994. 316 s. ISBN 80-7079-748-7.

BAŽANT M. Metodika určování náhradní nástupištní koleje pro přijíždějící zpožděný

vlak, In: INFOTRANS 2007. Univerzita Pardubice, Pardubice, 2007, pp. 57–62, ISBN

-80-7194-989-3.

Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy. Praha: Odbor 16, GŘ ČD,

BAŽANT, M., ŽARNAY, M. Simulation model of train connections for delayed trains in

passenger stations. In International Symposium ŽEL 2005. Sborník příspěvků konference.

Žilinská univerzita. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 142-147. ISBN 80-8070-400-7.

RAMÍK J. Vícekriteriální rozhodování – analytický hierarchický proces (AHP).

Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 1999. 211s. ISBN 80-7248-047-2.

ČESNEK, M. Metody určování nástupištní koleje pro zpožděný přijíždějící vlak v

osobních železničních stanicích s využitím výpočetní techniky. Pardubice, 2008. 81 s.

Diplomová práce na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Vedoucí

diplomové práce Michael Bažant.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Bažant, M. (2008). PŘIDĚLOVÁNÍ NÁSTUPIŠTNÍ KOLEJE PRO PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZPOŽDĚNÝ VLAK S VYUŽITÍM METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ VARIANT. Perner’s Contacts, 3(5), 15–26. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1324

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)