VLIV STRUKTURY BÁZE PRAVIDEL FUZZY REGULÁTORU NA KVALITU ROZHODOVÁNÍ

Autoři

  • Věra Záhorová

Klíčová slova:

simulace, fuzzy regulátor Mamdani, báze pravidel

Abstrakt

Tento článek je příspěvkem k výzkumu možností využití fuzzy logiky při vytváření simulačních modelů dopravních a logistických uzlů. Reálnou situací, která je používána jako zpětná vazba při konstrukci teoretických úvah, je vývoj simulačního modelu osobní železniční stanice. Konkrétně ta jeho část, která umožňuje určit nástupištní kolej pro zpožděný vlak. V našem případě byl využit fuzzy regulátor typu Mamdani. Jeho schopnost správného výběru koleje je ověřována na základě provozních dat ČD a.s. V tomto článku jsou shrnuty výsledky studia vlivu změn prováděných v bázi fuzzy regulátoru typu Mamdani na kvalitu výstupu, který je podkladem pro rozhodování při výběru nástupištní koleje pro zpožděný vlak.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

JURA, P. Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. Brno : VUTIUM, 2003. 132 s.

ISBN 80-214-2261-0.

FINN, G.D. Learning fuzzy rules from data. Neural Computing & Application. 1999, no.

, s. 9-24.

ZITTA, R., PALATOVÁ, M. Metody pro generování fuzzy pravidel z dat. In Konference

Matlab 2005.

BAŽANT, M. Možnosti uplatnění výpočetní inteligence při určování nástupištní koleje.

příspěvek na semináři „Diskrétní simulace“. Pardubice: 2007.

KOSINA, M. Generátor báze fuzzy pravidel Diplomová práce (v přípravě).

ZÁHOROVÁ, V. Určení nástupištní koleje pro zpožděný přijíždějící vlak pomocí fuzzy

regulátoru. In sborník příspěvků konference Inteligentní systémy pro praxi: XI ročník

konference, Bohdaneč, 30.-31. ledna 2008, Ostrava:AD&M konferenční servis, 2008, str.

–108, ISBN 978–80-7399–354-2.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Záhorová, V. (2008). VLIV STRUKTURY BÁZE PRAVIDEL FUZZY REGULÁTORU NA KVALITU ROZHODOVÁNÍ. Perner’s Contacts, 3(5), 300–307. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1396

Číslo

Sekce

Články
Share |