RIEŠENIE PROBLÉMOV PRI DISTRIBÚCIÍ PREPRAVNÝCH VZŤAHOV V MODELOVANÍ DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI

Autoři

  • Marián Gogola

Klíčová slova:

Dopravní obslužnost, problém, distribuční vztahy

Abstrakt

Tento príspevok sa zaoberá riešením problémov pri distribúcií prepravných vzťahov v modelovaní dopravnej obslužnosti dopravných systémov. V súčasnosti sa stáva čoraz aktuálnejším trend trvaloudržateľného rozvoja dopravy v urbanizovanom území, čo si vyžaduje kvalitnú analýzu a prognózu socio-ekonomických a demografických faktorov daného územia. Na základe nich sa potom modeluje dané územie s následným riešením prípadných dopravných problémov, pričom sa zohľadňujú územné charakteristiky. Príspevok analyzuje metódy distribúcie prepravných vzťahov, pričom sú detailne popísané matematické formulácie daných postupov s vysvetlením ich výhod a nevýhod. V závere sú navrhnuté nové východiská riešení spomenutého problému a to pomocou algoritmu Modelu LIEATAVA,
popisujúceho závislosť medzi výberom danej zastávky a obyvateľmi, ktorí sú potencionálnymi cestujúcimi pre verejnú hromadnú dopravu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Uznesenie vlády SR č.377.“Koncepcia osobnej autobusovej a železničnej

dopravy s dôrazom na systémové riešenie financovania výkonov vo verejnom

záujme v roku 2005 a v rokoch nasledujúcich “ 10.5.2005,www.telecom.gov.sk

Surovec, P. a kol. Ekonomický model trvalo udržateľnej mobility v mestskej

aglomerácii. Grant VEGA MŠ SR a SAV č. 1/2623/05, Fakulta PEDAS, ŽU v

Žiline,2005.

Medelská, V. – Jirava, P. – Pop, D. – Rojan, J. Dopravné inžinierstvo,

vydavateľstvo Alfa, Bratislava ,1991, ISBN 80-05-00737-X

Lacek M.: Městská doprava 2.díl, Nakladatelství dopravy a spojú (NADAS),1984

Praha,str.155-156

Kušnierová,J., Hollarek,J.: Metódy modelovania a prognózovania prepravného

a dopravného procesu, Vydal Edis,2000,Žilina,ISBN 80-7100-673-4

Omnitrans International B.V:Omnitrans-transport planning software, 2005,

Netherlands

www.ptv.de

http://www.isixsigma.com/dictionary/Box_Cox_Transformation-617.htm)

Ortuzar, J.D.D., Willumsen ,L.G.,: Modelling Transport, vydané vydavateľstvom

John Wiley & Sons, Ltd, England, ISBN 0-471-861103

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Gogola, M. (2006). RIEŠENIE PROBLÉMOV PRI DISTRIBÚCIÍ PREPRAVNÝCH VZŤAHOV V MODELOVANÍ DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1518

Číslo

Sekce

Články
Share |