UPLATNENIE VYBRANÝCH NÁSTROJOV CONTROLLINGU V RIADENÍ NÁKLADOV DOPRAVNÝCH PODNIKOV A ICH VYUŽITIE V REPORTINGU

Autoři

  • Olga Poniščiaková
  • Eva Kicová

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1544

Klíčová slova:

riadenie, doprava, controlling, náklady

Abstrakt

Z hľadiska zvyšujúcej sa zložitosti podnikových systémov a ich využitia je nevyhnutným základom každej úspešnej cesty taký systém, ktorý integruje nielen spracovanie informácií, tvorbu plánov, ale aj analýzu a kontrolu. Veľmi dôležitá je aj možnosť prijímať správne a rýchle rozhodnutia, čím sa znižuje pravdepodobnosť možných rizík a nebezpečenstiev na minimum. Controlling je v tomto kontexte veľmi dôležitým nástrojom pre podporu riadenia a rozhodovania. Príspevok prináša analýzu controllingových nástrojov s ohľadom na ich uplatnenie v riadení dopravných spoločností. Dôraz je kladený najmä na controllingové riadenie nákladov, ich controllingovú kategorizáciu v špecifických podmienkach dopravných podnikov ako aj ich následné využitie pri riadení zisku. Pre dosiahnutie cieľa boli využité viaceré metodológie, nielen pri čiastkových cieľoch - získavaní a spracovávaní teoretických poznatkov - ale aj pri ďalšom riešení, návrhoch praktického využitia vybraných nástrojov controllingu v dopravných spoločnostiach. Predmetná problematika bola riešená s využitím vybraných kvalitatívnych metód, opierajúcich sa o indukciu so snahou pozorovať, zisťovať pravidelnosti, vytvárať závery a teórie za účelom získania naratívnych výstupov. Teoretické výstupy sú výsledkom spracovania dostupných poznatkov o controllingu a jeho vývoji, praktická rovina poskytuj výsledok vo forme návrhu uplatnenia vybraných nástrojov controllingu v podmienkach dopravných spoločností, pôsobiacich v Slovenskej republike. Príspevok možno považovať za relevantný zdroj poznania a pochopenia riešenej problematiky, ponúka metodický návrh, uplatniteľný vo všeobecnosti pre podniky, ktorých manažment sa pre zavádzanie a využívanie controllingových nástrojov rozhodne.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Achimská, V., Kramárová, K. 2011. Reducing of USP through the reduction of access points. POSTPOINT Open market - a challenge for postal services. International conference. Rajecké Teplice - Hotel Diplomat, 19.09.2011 - 20.09.2011. Žilinská univerzita v Žiline: Edis, s. 16-20.

Baran, D. 2006. Aplikácia controllingu v podnikovej praxi. Bratislava: Vydavateľstvo STU.

Bedenik Osmanagic, N. 2015. The Challenge of Controlling. International Journal od Industrial engeneering and Management, 6(4), pp. 153-163.

Drucker, P. F. 2006. Management - budoucnost začíná dnes. Brno: Management Press.

Eschenbach, R. 2004. Controlling. Praha: ASPI.

Fibírová, J., Šoljaková, L. 2011. Reporting. Praha: Grada Publishing.

Kádárová, J. 2011. Reporting ako nástroj pre podporu manažmentu podniku. [online]. Dostupné z: URL: [https://www.sjf.tuke.sk/umpadi/taipvpp/2011/index.files/clanky/Jaroslava%20Kadarova%20Reporting.pdf]

Kalafutová, Ľ., Poor, J. 2020. Controlling potrebuje kvalitný reporting, ide však ďalej. Trend, 21/2020. [Online]. Dostupné z: URL [https://www.trend.sk/financie/controlling-potrebuje-kvalitny-reporting-ide-vsak-dalej]

Lazar, J. 2012. Manažerské účetnictví a controlling. Bratislava: Grada Publishing.

Papula, J. et al. 2017. Manažérska ekonomika ako teória obohacovaná skúsenosťami a trendmi v manažmente. s. l. Bratislava: Wolters Kluwer SR.

Poniščiaková, O., Gogolová, M. 2017. Podnikový controlling. Žilina: EDIS.

Rathe, A. W. 1960. Management Controls in Business. In Malcolm, D. G., Rowe, A. J. Management Control Systems. New York: Wiley.

Spac, D. et al. 2009. Controlling in Transition Environments: Empirical Evidence from Croatia. South East European Journal of economics and business, 4(1), pp. 63-80.

Šukalová, V. 2012. Change management - an important part of transport company management. Doprava a spoje internetový časopis, pp. 381-386. [Online]. Dostupné z: URL [http://fpedas.uniza.sk/dopravaaspoje/2012/2/sukalova.pdf]

Todorovic-Dudic, A. et al. 2016. Contribution of controlling to business efficiency. Conference FINIZ, 45, pp. 25-44.

Todorovic-Dudic, A. et al. 2017. Challenges and dilemmas of controlling in the republic of Serbia. Conference FINIZ. pp. 70-77. Tokarčíková, E. 2011. Influence of social networking for enterprise´s activities. Periodica Polytechnica: social and management sciences, 19(1), p. 39.

Vuko, T. et al. 2013. Controlling and busines efficiency. Croatian operational research review. Vol .4, pp. 44-54

Stahování

Publikováno

2020-06-30

Jak citovat

Poniščiaková, O., & Kicová, E. (2020). UPLATNENIE VYBRANÝCH NÁSTROJOV CONTROLLINGU V RIADENÍ NÁKLADOV DOPRAVNÝCH PODNIKOV A ICH VYUŽITIE V REPORTINGU. Perner’s Contacts, 15(1). https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1544

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)