VPLYV PANDÉMIE COVID – 19 NA MOBILITU OBYVATEĽOV VO VEREJNEJ DOPRAVE

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2392

Klíčová slova:

COVID – 19, mobilita, verejná osobná doprava, obyvatelia

Abstrakt

Pandémia COVID 19 predstavuje pre našu spoločnosť obrovské výzvy a zasiahla všetky oblasti nášho života. Jednou z oblastí, ktoré boli zasiahnuté najvýznamnejšie je hromadná osobná doprava. Cieľom tohto príspevku je poukázať na zmeny dopravného správania sa obyvateľov Slovenska vplyvom pandémie COVID – 19 . Na tento účel slúžili dáta získané pomocou dotazníkového prieskumu, ktorý bol realizovaní počas roku 2021 obyvateľmi Slovenska. Okrem toho boli použité aj dáta o mobilite obyvateľov od spoločnosti Google. Celkovo bol zaznamenaný významný pokles používanie verejnej osobnej dopravy, avšak tento fakt spôsobil aj pokles celkovej mobility v dôsledku opatrení na zníženie šírenia ochorenia.  Zistilo sa, že obyvatelia sa počas najsilnejších vĺn pandémie vyhýbali používaniu verenej osobnej dopravy a prechádzali na iné druhy dopravy a to predovšetkým na individuálnu automobilovú a pešiu dopravu. Hlavným dôvodom boli obavy o bezpečnosť a zdravie.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Abdullah, M., Ali, N., Aslam, A. B., Javid, M. A., & Hussain, S. A. 2021. Factors affecting the mode choice behavior before and during COVID-19 pandemic in Pakistan. International Journal of Transportation Science and Technology. https://doi.org/10.1016/j.ijtst.2021.06.005

Abdullah, M., Ali, N., Dias, C., Campisi, T., Javid, M.A. 2021. Exploring the traveler’s intentions to use public transport during the covid-19 pandemic while complying with precautionary measures. Appl. Sci.,11, 3630. https://doi.org/10.3390/app11083630

Barbieri, D. M., Lou, B., Passavanti, M., Hui, C., Hoff, I., Lessa, D. A., ... & Rashidi, T. H. 2021. Impact of COVID-19 pandemic on mobility in ten countries and associated perceived risk for all transport modes. PloS one, 16(2), e0245886. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245886

Borkowski, P., Jażdżewska-Gutta, M., & Szmelter-Jarosz, A. 2021 "Lockdowned: Everyday mobility changes in response to COVID-19." Journal of Transport Geography 90: 102906. doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102906

Cződörová, R., Dočkalik, M., Gnap, J. 2021. Impact of COVID-19 on bus and urban public transport in SR. Transportation Research Procedia, 55: 418-425. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.07.005

Fatmi, MR. 2020. COVID-19 impact on urban mobility. Journal of Urban Management, Volume 9, Issue 3, Pages 270-275. https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.08.002

Gnap, J.; Kupčuljaková, J.; Černický, Ľ.; Dydkowski, G. 2021. The Transport Service of Small Towns. Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 23(1), A21-A31.

Google – mobility. 2022. [Online]. Dostupné z: https://www.google.com/covid19/mobility/ [cit.: 13. 10. 2022].

Hadjidemetriou, G. M., Sasidharan, M., Kouyialis, G., & Parlikad, A. K. 2020. The impact of government measures and human mobility trend on COVID-19 related deaths in the UK. Transportation research interdisciplinary perspectives, Volume 6, 100167. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100167

Konečný, V., Brídziková, M., Senko, Š. 2021. Impact of COVID-19 and Anti-Pandemic Measures on the Sustainability of Demand in Suburban Bus Transport. The Case of the Slovak Republic. Sustainability, 13.9: 4967. https://doi.org/10.3390/su13094967

Kubaľák, S., Kalašová, A., & Hájnik, A. 2021. The Bike-Sharing System in Slovakia and the Impact of COVID-19 on This Shared Mobility Service in a Selected City. Sustainability, 13(12), 6544. https://doi.org/10.3390/su13126544

McKinsey Center for Future Mobility, 2020. [Online]. Dostupné z: https://www.mckinsey.com/features/mckinsey-center-for-future-mobility/overview [cit.: 17. 10. 2022].

Ministerstvo zdravotnictva SR. 2022. Informácie o ochorení COVID – 19. [Online]. Dostupné z: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 [cit.: 30. 9. 2022].

Pawar, D.S., Yadav, A.K., Akolekar, N., Velaga, N.R. 2020. Impact of physical distancing due to novel coronavirus (SARS-CoV-2) on daily travel for work during transition to lockdown. Transp. Res. Interdiscip. Perspect, 7, 100203. https://doi.org/10.1016/j.trip.2020.100203

Pérez-Arnal, R., Conesa, D., Alvarez-Napagao, S., Suzumura, T., Català, M., Alvarez-Lacalle, E., & Garcia-Gasulla, D. 2021. Comparative analysis of geolocation information through mobile-devices under different Covid-19 mobility restriction patterns in Spain. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(2), 73. https://doi.org/10.3390/ijgi10020073

Przybylowski, A., Stelmak, S., & Suchanek, M. 2021. Mobility behaviour in view of the impact of the COVID-19 pandemic—public transport users in Gdansk case study. Sustainability, 13(1), 364. https://doi.org/10.3390/su13010364

Rajabifard, A., Paez, D., & Foliente, G. 2021. COVID-19 Pandemic, Geospatial Information, and Community Resilience: Global Applications and Lessons.

Štatistický úrad SROV. 2021. Cestná doprava. [Online]. Dostupné z: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/do1007rs/v_do1007rs_00_00_00_sk [cit.: 15.10. 2022].

Toger, M., Kourtit, K., Nijkamp, P., & Östh, J. 2021. Mobility during the COVID-19 Pandemic: A Data-Driven Time-Geographic Analysis of Health-Induced Mobility Changes. Sustainability, 13(7), 4027. https://doi.org/10.3390/su13074027

World Health Organization. 2021. Novel Coronavirus – Situation Report. [Online]. Dostupné z: https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11- ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4 [cit.: 27. 10. 2021].

World Health Organization. 2022. Prípady ochorenia COVID 19. [Online]. Dostupné z: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 [cit.: 17. 10. 2022].

Publikováno

2022-12-30

Jak citovat

Harantová, V., & Černý, M. . (2022). VPLYV PANDÉMIE COVID – 19 NA MOBILITU OBYVATEĽOV VO VEREJNEJ DOPRAVE. Perner’s Contacts, 17(2). https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2392

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-10-25
Přijat 2022-11-09
Publikován 2022-12-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)