K PODPORE POTENCIÁLU VNÚTROZEMSKEJ VODNEJ DOPRAVY

Autoři

  • Andrea Galieriková
  • Jarmila Sosedova

Klíčová slova:

vodná doprava, potenciál, transparentnosť, kompetencie

Abstrakt

Potenciál európskych riek sa v súčasnosti využíva nedostatočne. Kompetentné orgány EÚ si kladú za cieľ zvyšovať potenciál vodných ciest a podporovať vnútrozemskú plavbu ako ekologický druh dopravy. Podporné programy EÚ zvyšujú povedomie o vodnej doprave, jej využitie a príspevok k dopravnej politike EÚ. Zaistením transparentnosti pri rozdeľovaní kompetencií na medzinárodnej úrovni a zavedením účinných finančných stimulov je možné zlepšiť celkové riadenie a podporiť rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy v rámci EÚ.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) EURÓPSKA KOMISIA. Biela kniha - Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje. Brusel, 2011, 144 s.
(2) EURÓPSKA KOMISIA. Oznámenie komisie: Budovanie základnej dopravnej siete: Koridory základnej siete a Nástroj na prepájanie Európy. Brusel, 2014, 940 s
(3) EURÓPSKA KOMISIA. Oznámenie komisie: Smerom ku kvalitnej vnútrozemskej vodnej doprave. NAIADES II. Brusel, 2013, 623 s.
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smerníc Rady 91/672/EHS a 96/50/ES,
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1629 zo 14. septembra 2016, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby.
(6) SOSEDOVÁ, J., GROBARČÍKOVÁ, A.: Možnosti podpory integrácie vnútrozemskej vodnej dopravy do logistického reťazca. In: Logistika - ekonomika - prax 2014, zborník z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilina 20. november 2014. ISSN 1336-5851. 2014. CD-ROM, s. 91-96. CD-ROM z konferencie je vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Logistický monitor.
(7) SOSEDOVÁ, J., GROBARČÍKOVÁ, A.: K problematike kvality vo vnútrozemskej vodnej doprave Európske kvalifikačné štandardy a harmonizácia profesijných kompetencií vo vnútrozemskej vodnej doprave. . In: LOGISTICKÝ MONITOR – internetové noviny pre rozvoj logistiky na Slovensku, júl 201č, 5 s., ISSN 1336 – 5851.

Stahování

Publikováno

2019-11-15

Jak citovat

Galieriková, A., & Sosedova, J. (2019). K PODPORE POTENCIÁLU VNÚTROZEMSKEJ VODNEJ DOPRAVY. Perner’s Contacts, 14(3), 27-31. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/422

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>