SAFETY OF TRANSPORTATION OF OVERSIZED AND EXCESSIVE LOADS

Autoři

  • Júlia Mihoková Jakubčeková
  • Mária Lusková
  • Miroslav Tomek

Klíčová slova:

safety, transport, oversized, excessive, protection, special

Abstrakt

The paper is dealing with the issues of safety in planning and realization of oversized and excessive goods transportation. It points to the growing importance of these transportations for the economy of the state. Further it points to selected risks that could cause the emergency event during this transportation and possibilities of their elimination, which may lead to the increased safety of transportation of oversized and excessive loads.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) ONDIRKOVÁ, J. Žiadosť o stanoveni trasy pre prepravu nadmerného a/alebo
nadrozměrného nákladu. Electronical technical journal of technology, engineering, and
logistic in transport „Perner´s Contacts“, University of Pardubice, Jan Perner Transport
faculty, Pardubice, Number 6, Volume I., July 2011, ISSN 1801-674X, dostupné z:
http://pernerscontacts.upce.cz/.
(2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349 z 8. júla 2009 o najväčších prípustných
rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a
jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v
súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.
(3) Zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemních komunikáciách (cestný zákon).
(4) Cestná databanka Štatistické údaje o nadmerných a nadrozmerných prepravách 60 t
a viac [online]. [cit. 2016-05-10]. Dostupné na <http://www.cdb.sk/sk/Urcovanie-tras-preprepravu-
NNN/statisticke-udaje-o-NNN.alej.
(5) ŚIMÁK, L. Manažment rizik. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho
inžinierstva. [online]. [cit. 2016-05-10]. Dostupné na <http“http://fsi.uniza.sk/kkm/old/
publikacie/mn_rizik.pdf.
(6) VESELOVSKÁ, H. Analýza rizík pri preprave nadrozmerných a nadlimitných nákladov
[diplomová práca] Žilinská Univerzita v Žiline. Žilina, 2007. Vedúci diplomovém práce
doc. Ing. Tomek, PhD.
(7) METODICKÝ POKYN pre povoľovacie konanie na zvláštne užívanie pozemných
komunikácií pri prepravách nadmerných a nadrozmerných nákladov (a niektoré súvisiace
vybrané povinnosti správcov pozemných komunikácií) MP: 1/2008 Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Stahování

Publikováno

2016-07-15

Jak citovat

Mihoková Jakubčeková, J., Lusková, M., & Tomek, M. (2016). SAFETY OF TRANSPORTATION OF OVERSIZED AND EXCESSIVE LOADS. Perner’s Contacts, 11(2), 31-37. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/532

Číslo

Sekce

Články