MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ SKLADOVÉ SÍTĚ V LOGISTICE POSLEDNÍ MÍLE

Autoři

  • Nina Kudláčková
  • Miroslav Němec

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1540

Klíčová slova:

globální logistika, distribuční centrum, dodavatelsko-odběratelský řetězec, modelování, lokační úlohy, logistika poslední míle

Abstrakt

Moderní logistická praxe směřuje ke komplexnímu řešení problémů a plné integraci dodavatelských řetězců. Jednou z oblastí, ve které je třeba nalézt efektivní řešení je vytvoření skladové sítě. Nalezení vhodného modelu pro umisťování distribučních, respektive skladovacích center, který by kromě hlediska úspory nákladů či maximalizace zisku, zohledňoval také časové hledisko, může vést k získání konkurenční výhody. Aplikace takového modelu na podmínky současných trendů v oblasti logistiky poslední míle by pak mohla vést nejen k získání konkurenční výhody, ale také k získání většího podílu na trhu. Cílem tohoto článku je tedy prozkoumat možnosti využití stávajících metod a modelů, používaných pro vytvoření distribuční sítě, jako jsou metody statické, u kterých je možné sklady či střediska obsluhy rozmístit podle účelové funkce, a dle jejich povahy lze použít modely spojité, diskrétní či síťové. Dále jsou pak v článku zkoumány možnosti využití modelů dynamických, které jsou více zaměřeny na faktor času a mohly by tak být využity k alokaci skladů či distribučních center, mimo jiné, také v logistice poslední míle, neboť současným trendem je právě hledisko časové, kdy společnosti v současné době usilují o co největší zkrácení dodacích lhůt. Článek se věnuje možnostem využití lokačně-alokačních úloh, P-median modelu, Weberova modelu či pojetí problému umístění skladu jako nedimenzovaného problému umístění zařízení. Jako problematické se u výše zmíněných modelů ukazuje fakt, že tyto modely neberou v potaz zákazníky a přínos pro zákazníky. Je tedy třeba se zaměřit na nalezení takového modelu, který by bral v potaz určité prvky zákaznického servisu, jako je například snadná dostupnost produktů, frekvence dodávek či požadavky na čas dodání, a to nejen v případě logistiky poslední míle. Ze zkoumaných metod se jako nejlepší pro tyto účely jeví logistická metoda, popisovaná v češtině jako „Dům kvality“, jejímž účelem je zapracovat požadavky koncových zákazníků do finálního produktu společnosti, spolu s metodou známou jako „Analytický hierarchický proces“, jejímž cílem je rozklad složité nestrukturované situace na jednodušší komponenty,
a „Analytický síťový proces“, což je jedna z obecnějších metod „Analytického hierarchického procesu, zaměřená na síťové rozhodovací problémy s cílem určit optimální místo pro umístění zařízení. Cílem tohoto článku je prozkoumat možnosti využití kombinace výše zmíněných modelů pro rozmístění skladů či distribučních center v logistice poslední míle.

Reference

Abrams Kaplan, D. 2020. Supply chain dive. 9 trends in last-mile delivery. Dostupné z: https://www.supplychaindive.com/news/last-mile-spotlight-trends-tech-gig-perfect/443091/

Bals, L., Tate, W. 2016. Implementing triple bottom line sustainability into global supply chains. Sheffield, UK: Greenleaf Publising.

Cura, T. 2010. A parallel local search approach to solving the uncapacitated warehouse location problem. Computers & Industrial Engineering. 59(4), s. 1000-1009.

Hoover, E. M. 2018 The Location of Economic Activity. London: Sagwan Press.

Huifeng, J., Aigong, X. 2008. The Method of Warehouse Location Selection Based on GIS and Remote Sensing Images. Proceedings of the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXVII. Part B, 2(3), s. 545-548.

Korpela, J. Lehmusvaara, A., Tuominen, M. 2000. Warehouse operator selection by combining AHP and DEA methodologies. International Journal of Production Economics, 108(1-2), s. 135-142. [online]. Dostupné z: https://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/21008.pdf

Lambert, D. M., Stock, J. R. , ELLRAM, L. M. 2005. Logistika. 2. vyd. Brno: CP Books.

Lukoszová, X., Stopka, O. 2019. Logistická centra na globálním trhu. Jesenice: Ekopress.

Máca, A., Kalecký, L. 2013. Lokačně-alokační úloha a centralita. Sborník Doktorské vědecké konference Think Together 2013. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 271-276.

Mangan, J. , Lalwani, Ch. 2016. Global logistics and supply chain management. Third edition. Chichester: Wiley.

Nickel, S. 2013. Location Theory – Discrete Location Problems. Facility Location and Strategic Supply Chain Management, Saarland University, Saarbrücken [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.orl.unisaarland.de/Download/Dateien/Vorlesungen/FacilityLocationandStrategicSCM/Vorlesung.pdf

Nobis, A. 2019. Press Release: Bonn, 03/14/2019. Dostupné z: https://www.dhl.com/global-en/home/press/press-archive/2019/dhl-confirms-alberto-nobis-as-new-ceo-dhl-express-europe.html

Norman, G. , Greenhut, M. L. 1992. Conjectural Variations and Location Theory. Journal of Economic Surveys, 6(4), s.299-320.

Özcan, T. , Celebi, N. , Sakir, E. 2011. Comparative analysis of multi-criteria decision making methodologies and implementation of a warehouse location selection problem. Expert Systems with Applications. 38(8), s. 9773-9779.

Ploos van Amstel, W. 2019. What are the Top 7 Trends in Last Mile Logistics? Kennis DC Logistiek. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: https://www.kennisdclogistiek.nl/nieuws/the-future-of-last-mile-delivery-10-most-important-trends

Robinson, A. 2018. Last Mile Logistics. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: https://cerasis.com/Last_Mile_Logistics.pdf

The Global Institute of Logistics. Globalization [online]. 2013 [cit. 2013-08-23]. Dostupné z: http://www.globeinst.org/research/collaboration-between-container-logistics-stakeholders/relationship_orientation_2007.pdf

Stahování

Publikováno

2020-06-30

Jak citovat

Kudláčková, N., & Němec, M. . (2020). MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ SKLADOVÉ SÍTĚ V LOGISTICE POSLEDNÍ MÍLE . Perner’s Contacts, 15(1). https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1540

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)