SYSTÉMY FINANCOVANIA LETECKEJ INFRAŠTRUKTÚRY Z HĽADISKA ODOLNOSTI V ČASE KORONAKRÍZY: EÚ VS USA

Autoři

  • Alena Novák Sedláčková
  • Anna Tomová

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1554

Klíčová slova:

letiská, poskytovatelia leteckých navigačných služieb, financovanie, koronakríza, infraštruktúra

Abstrakt

Príspevok konfrontuje systémy financovania leteckej infraštruktúry v Európskej únii a USA vzhľadom na koronakrízu. Pretože oba systémy sú spôsobom financovania previazané na leteckú prevádzku, koronakríza ochromila financovanie leteckej infraštruktúry v oboch celkoch, a to v okruhu prevádzkového aj investičného financovania. Nutnosť zachovania kontinuity investičného rozvoja leteckej infraštruktúry v čase coronakrízy vyvolala potrebu záchrannej reakcie, ktorá sa v EÚ zásadne líši od USA. V porovnaní so systémom v EÚ má systém financovania a strategického riadenia leteckej infraštruktúry v USA lepšiu adaptabilitu na krízu. V systéme financovania leteckej infraštruktúry v EÚ je „Achilovou pätou“ systému zložitosť pravidiel štátnej pomoci a inštitucionálna výstavba systému štátnej pomoci.

Reference

ACI Europe. 2020. Unprecedented impact of pandemic on European airports clears as March passenger number are released. Dostupné na internete: https://www.aci-europe.org/downloads/mediaroom/200409%20Unprecedented%20impact%20of%20pandemic%20on%20European%20airports%20clear%20as%20March%20passenger%20numbers%20are%20released%20PRESS%20RELEASE.pdf

CANSO. 2020. CANSO urges States to consider air navigation service providers in recovery plans. Dostupné na internete: https://www.canso.org/canso-urges-states-consider-air-navigation-service-providers-recovery-plans

CARES ACT. 2020. Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act. Dostupné na internete: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-ill/3548/text?q=product+actualizaci%C3%B3n

Eurocontrol. 2020. COVID-19 impact on the European air traffic network. Dostupné na internete: https://www.eurocontrol.int/covid19

Európska komisia. 2008. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Európska komisia. 2009. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch.

Európska komisia, 2014. Guidelines on state aid to airports and airlines.

Európska komisia. 2019. VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/317 z 11. februára 2019, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti a spoplatňovania v jednotnom európskom nebi a ktorým sa zrušujú vykonávacie nariadenia (EÚ) Ā. 390/2013 a (EÚ) Ā. 391/2013

European Court of Auditors. 2014. EU - funded airport infrastructures: poor value for money. Dostupné na internete: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14021ENC.pdf

Európska Komisia. 2020a. The Communication on the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (TF COVID-19).

Európska Komisia. 2020b. Overview of the State aid rules and public service obligations rules applicable to the air transport sector during the COVID-19 outbreak.

Európska Komisia. 2020. Overview of the State aid rules and public service obligations rules applicable to the air transport sector during the COVID – 19 outbreak https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/air_transport_overview_sa_rules_during_coronavirus.pdf

Európska Komisia. 2017. Nariadenie komisie (EÚ) 2017/1084, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014 pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru. dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1084&from=EN

Európsky parlament. 2016. Airports in the EU. Challenges ahead. In-Depth Analysis. Dostupné na internete: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/583820/EPRS_IDA(2016)583820_EN.pdf

FAA. 2020. 2020 CARES Act Grants.Dostupné na internete: https://www.faa.gov/airports/cares_act/

FAA. 2020. Airports and Airway Trust Fund (AATF). Fact Sheet. Dostupné na internete: https://www.faa.gov/about/budget/aatf/media/AATF_Fact_Sheet.pdf

Forbes. 2020. COVID-19 Has Decimated Traffic At US Airports. Dostupné na internete: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2020/03/30/covid-19-has-decimated-traffic-at-us-airports-infographic/

Graham, A. 2018. Managing Airports: An International Perspective. Abingdon, Oxon. Routledge. ISBN 9781138285347.

ICAO. 2012. ICAO´s Policies on Airport Charges and Charges for Air Navigation Services – Doc 9082/2012. Dostupné na internete: https://www.icao.int/publications/Documents/9082_9ed_en.pdf

IATA. 2018. Airport ownership and regulation. Dostupné na internete: https://www.iata.org/contentassets/4eae6e82b7b948b58370eb6413bd8d88/airport-ownership-regulation-booklet.pdf

IATA. 2020. Industry Losses to Top $84 Billion in 2020. Dostupné na internete: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-06-09-01/

Materna, M. 2019. Variants of air navigations service providers´ business models. Transportation Research Procedia 40, 1127-1133.

Neiva, R. 2015. Institutional Reform of Air Navigation Service Providers.Massachusetts. Edward Elgar Publishing, Inc. ISBN 9781784712082.

Novák Sedláčková,A, Novák, A. 2010a. Economic regulation of airport charges in Europe after directive 2009/12/EC. Logistyka, 4, ISSN 1231-5478.

Novák Sedláčková, A.,Novák, A. 2010b. Simulation at the Bratislava Airport after application of directive 2009/12/EC on Airport charges. Transport and Telecommunication, 11(2), s. 50-59.

Novák Sedláčková, A. 2011. Impact of Crisis on the Contemporary Issues in Economic Regulation of Airports. EQUILIBRIUM-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 6(1), s. 141-154

Public Law 116-94 Further Consolidation Appropriation Act. 2020. Dostupné na internete: https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-116hr1865enr/pdf/BILLS-116hr1865enr.pdf

The ATM Policy Institute. 2016. The case for liberalising Air Traffic Control. Dostupné na internete: https://www.atmpolicy.aero/wp-content/uploads/2016/12/The_ATM_Policy_Institute_Report.pdf

Tomová, A., 2014. Economics of air navigation services. Žilina. Žilinská univerzita v Žiline. ISBN 9788055409054.

Tomová, A., Kirschnerová, I., Havel, K. 2016. Ekonomika letísk. Žilina. Žilinská univerzita v Žiline. ISBN 9788055412573

Tomová, A. 2017. Two businesses of air navigation service providers: the case study of NATS. Transportation research Procedia, 28, s. 99-105

Stahování

Publikováno

2020-06-30

Jak citovat

Novák Sedláčková, A., & Tomová, A. (2020). SYSTÉMY FINANCOVANIA LETECKEJ INFRAŠTRUKTÚRY Z HĽADISKA ODOLNOSTI V ČASE KORONAKRÍZY: EÚ VS USA. Perner’s Contacts, 15(1). https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1554

Číslo

Sekce

Články