IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU KAAT- ZNALOSTNEJ ALIANCIE V LETECKEJ DOPRAVE - PRÍBEH ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU

Autoři

  • Andrej Novák
  • Alena Novák Sedláčková
  • Antonín Kazda

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1553

Klíčová slova:

celoživotné vzdelávanie, znalostné aliancie, vzdelávanie

Abstrakt

Článok sa zoberá problematikou vysokoškolského vzdelávania v nadväznosti na potreby leteckého priemyslu ako odvetvia národného hospodárstva. V súvislosti s narastajúcou potrebou skvalitňovania a zefektívňovania procesu vzdelávania, je potrebné riešiť medzinárodnú spoluprácu pri vzdelávaní odborníkov v leteckej doprave. Odpoveďou na tento problém bolo vytvorenie znalostnej aliancie v rámci projektov ERASMUS+, ktorá analyzuje globálny trh povolaní a  kvalifikácií v leteckej doprave. Cieľom projektu bolo špecifikovať zoznam súčasných povolaní, ale aj budúcich povolaní v nadväznosti na analýzu kvalifikácií v odvetví leteckej dopravy. Na základe týchto výstupov projektu bol vytvorený nový študijný program ako aj upravené programy ďalšieho vzdelávania v letectve. Príspevok poukazuje na výstupy a prínosy takejto spolupráce.

Reference

Európska Komisia. 2009. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (EKR), ISBN 978-92-79-08489-8, doi 10.2766/28316

Fondová I, et. all. 2013. Metodika na tvorbu Národného kvalifikačného rámca v Slovenskej republike, Bratislava, ŠIOV 2013

Národná rada Slovenskej republiky. 2004. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Národná rada Slovenskej republiky. 2009. Zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Národná rada Slovenskej republiky. 2018. Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania s účinnosťou 1. septembra 2018.

Národná rada Slovenskej republiky. 2018. Zákon č. 270/2018 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou 1. septembra 2018.

MŠVVaŠ SR. 2019. Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 123/2019 Z. z. o kreditovom systéme štúdia s účinnosťou od 1. septembra 2019.

MŠVVaŠ SR. 2019. Vyhláška MŠVVaŠ č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2019.

Pathóová, I., Gállová, L., Junášková, A. 2017. Referencing report of the Slovak qualifications framework to the European qualifications framework, Bratislava, ŠIOV, ISBN 978-80-89247-62-2,

Stahování

Publikováno

2020-06-30

Jak citovat

Novák , A., Novák Sedláčková, A., & Kazda, A. (2020). IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU KAAT- ZNALOSTNEJ ALIANCIE V LETECKEJ DOPRAVE - PRÍBEH ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU. Perner’s Contacts, 15(1). https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1553

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)