APLIKÁCIA MANAŽÉRSTVA RIZIKA PRI OCHRANE PRVKOV DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Autoři

  • Nikola Chovančíková
  • Katarína Hoterová

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1651

Klíčová slova:

kritická infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, ochrana, manažérstvo rizík

Abstrakt

Dopravná infraštruktúra predstavuje zložitý komplex prvkov, ktoré sú medzi sebou poprepájané vzájomnými väzbami tak, aby dokázali zastrešiť všetky požadované funkcie. Dopravná infraštruktúra vzhľadom na svoju významnosť bola v Slovenskej republike zaradená medzi sektory kritickej infraštruktúry v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre. Súčasťou dopravnej infraštruktúry sú objekty, ktoré je možné zaradiť medzi prvky kritickej infraštruktúry. Ochrana prvkov kritickej infraštruktúry by mala byť prioritou, pretože ich zničenie alebo prípadné narušenie by mohlo spôsobiť narušenie fungovania dopravnej infraštruktúry (Zákon č. 45/2011 Z. z.). Na zabezpečenie ochrany dopravných objektov zaradených do kritickej infraštruktúry je možné uplatniť princípy manažérstva rizika. Aplikácia manažérstva rizika si vyžaduje poznanie normy ISO 31 000, ktorá predstavuje efektívny nástroj na identifikáciu, hodnotenie, analýzu a následne samotné riadenie rizík. Výsledky získané pomocou aplikácie manažérstva rizík môžu posunúť ochranu dopravných prvkov kritickej infraštruktúry na vyššiu úroveň. Cieľom článku je analyzovanie informačných zdrojov pojednávajúcich o problematike a následná aplikácia manažérstva rizika na dopravný objekt, ktorý je možné považovať za potenciálny prvok kritickej infraštruktúry.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Belan, Ľ. 2015. Bezpečnosť a manažérstvo rizika. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. ISBN: 978-80-554-1138-5

Dvořák, Z. Čižlák, M. Leitner, B. Soušek, R. Sventeková, E. 2010. Riadenie rizík v železničnej doprave. Prvé vydanie. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-86530-71-0.

Chovančíková, N. 2016. Prístupy a spôsoby k ochrane prvkov kritickej infraštruktúry v sektore Energetika v Českej republike. Bakalárska práca. Žilina: FBI ŽU.

Metodika zajištění ochrany kritické infrastruktury v oblastí výroby, přenosu a distribuce elektrické energie [Online]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/metodika-zajis-te-ni-ochrany-kriticke-infrastruktury-v-oblasti-vy-roby-pr-enosu-a-distribuce-elektricke-energie-pdf.aspx

Metody hodnocení rizik [Online]. Identifikace a hodnocení rizik. Dostupné z: http://www.guard7.cz/po/metody-hodnoceni-rizik

Mikrovlnné bariéry a detektory[Online]. Dostupné z: http://www.supkn.sk/specialne-sluzby/

Soušek, R., Dvořák, Z. 2013. Methods for processing type threats in railway transport. Transport Means - Proceedings of the International Conference, s. 278–281.

Sventeková, E., Dvořák, Z. 2011. Human activity as a risk in railway transport. Transport Means - Proceedings of the International Conference, s. 50–53.

Šimák, L. 2016. Krízový manažment vo verejnej správe. 2. prepracované vydanie. Žilina: EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2016. ISBN 80-8252-4123-6.

Vidríková, D. & Boc, K. 2013. Kritická analýza prístupov k problematike ochrany kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike [Online]. Dostupné z: http://fsi.uniza.sk/kkm/files/admincasopis/KM%202%202013/09%20Vidrikova.pdf

Zákon č. 45/2011 Z. z. o ochrane kritickej infraštruktúry

Železnice Slovenskej republiky [Online]. Podmienky používania železničnej siete pre GVD 2017/2018. Dostupné z: https://www.zsr.sk/files/dopravcovia/zeleznicna-infrastruktura/podmienky-pouzivania-zel-infrastruktury/podmienky-pouzivania-zel-siete-2018/podmpouzivaniazelsietei2018-2.pdf

Tubis, A. 2018. Risk assessment in road transport –strategic and business approach [Online]. Journal of Konbin, 45 (1), s. 305-324. ISSN: 1895-8281. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/328633171_Risk_Assessment_in_Road_Transport_-_Strategic_and_Business_Approach

Hudákova, M., Masár, M., Šimák, L., Brezina, D. 2019. The current state of the application of risk management in the transport sector [Online]. Transportation Research Procedia, 40 (1), s. 1073-1079. ISSN: 2353-1465. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519303187

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Chovančíková, N., & Hoterová, K. (2021). APLIKÁCIA MANAŽÉRSTVA RIZIKA PRI OCHRANE PRVKOV DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY . Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1651

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2020-12-15
Přijat 2021-04-05
Publikován 2021-06-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)