K HARMONIZÁCII PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VO VNÚTROZEMSKEJ VODNEJ DOPRAVE

Autoři

  • Jarmila Sosedová
  • Andrea Galieriková

Klíčová slova:

vodná doprava, kvalifikácia, odborná spôsobilosť, kompetencie

Abstrakt

Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl je jednou z najväčších hrozieb pre udržateľnosť a rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy. V dôsledku uvedomenia si dôležitosti situácie vzniká potreba koordinovaného úsilia zo strany všetkých zúčastnených strán tohto priemyselného odvetvia, Európskeho spoločenstva, riečnych komisií, členských štátov i ďalších zodpovedných strán. Zjednodušenie a harmonizovanie legislatívy v oblasti kompetencií, vzdelávania a kvalifikácie, vrátane ich vzájomného uznávania prostredníctvom prijatia Smernice (EÚ) 2017/2397 môže byť ďalším krokom v procese zlepšovania mobility a atraktívnosti vnútrozemskej vodnej dopravy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) GALIERIKOVÁ, A., SOSEDOVÁ, J.: Prostriedky na monitorovanie nákladu
o vnútrozemskej doprave SR. In: Perner´s Contacts – elektronický časopis o technologii,
technice a logistice v dopravě, Pardubice: Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana
Pernera, ročník 13, číslo I., 2018, s. 21 – 30, ISSN 1801–674X.
(2) LEDNICKÝ, M., SOSEDOVÁ, J.: K problematike odbornej spôsobilosti členov posádky
plavidla. In: Dopravné noviny TRANSPORT – dvojtýždenník pre dopravu, zasielateľstvo,
logistiku a veľkoobchod. Bratislava: LUXUR – vydavateľstvo v spolupráci s MDPT SR,
2/2005, s. 30 – 31, ISSN 1335–7433.
(3) LEDNICKÝ, M., SOSEDOVÁ, J., ŠLESINGER, J.: Telematika v budúcnosti
vzdelávania vo vodnej doprave. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy
a mladé vědecké pracovníky, sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference,
Hradec Králové: 12. – 16. prosince 2011, s. 2493 – 2499, ISBN 978–80–904877–7–2.
(4) LEDNICKÝ, M., SOSEDOVÁ, J., JURKOVIČ, M.: K problematike vzdelávacieho
normatívu pre vodnú dopravu. In: Perner´s Contacts–elektronický časopis o technologii,
technice a logistice v dopravě, Univerzita Pardubice– Dopravní fakulta Jana Pernera,
ročník 7, číslo III., 2012, s. 185 – 196, ISSN 1801–674X.
(5) LEDNICKÝ, M., ŠLESINGER, J., SOSEDOVÁ, J.: K podpore rozvoja systému
vzdelávania a odbornej prípravy pracovníkov pre vodnú dopravu. In: Doprava a spoje –
elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilina 2010,
1/2010, s. 140–148, ISSN 1336–7676.
(6) SOSEDOVÁ, J.: Odborná zpusobilost posádek: Nebylo vhodnější příjmout předpisy
rýnské plavby? In: DOPRAVNÍ NOVINY – týdeník pro dopravu a logistiku, číslo 5/2005,
ročník XIV, Praha: České dopravní vydavatelství s.r.o., s. 3, ISSN 1210–1141.
(7) SOSEDOVÁ, J.: Zdatność fachowa załogi pokładowej na statku żeglugi śródlądowej
w Republice Słowackiej. In: Miedzynarodowa konferencja naukowa, Szczecin:
Akademia morska w Szczecinie, Wydzial inžynieryjno – ekonomiczny transportu
Szczecin, 2005, s. 243 – 248, ISNB 83–89901–04–8.
(8) SOSEDOVÁ, J.: Kvalifikačné predpoklady členov posádky plavidla vnútrozemskej
vodnej dopravy. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou a
s podporou Európskej Komisie projektom FP 6 SurfTrans – XXIII. Piešťany: Plavebné
dni, 12. – 14. 9 2005, Vydal Slovenský plavebný kongres Bratislava, 2005, s. 160 – 170.
(9) SOSEDOVÁ, J.: Harmonizácia vzdelávania a výcviku vo vnútrozemskej plavbe. In:
Transport: top magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike, 2010. roč. 12,
č. 12, s. 74–75, ISSN 1335-7433.
(10) SOSEDOVÁ, J., ŠLESINGER, J.: Projektová podpora a nové trendy v systéme
vzdelávania odborníkov pre vnútrozemskú plavbu. In: LOGISTICKÝ MONITOR –
internetové noviny pre rozvoj logistiky na Slovensku, 2010, 4 s., ISSN 1336 – 5851.
(11) NAIADES I (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe) –
Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu, 2006.
(12) NAIADES II (Towards quality waterway transport). Európska Komisia. 2013
(13) Smernica Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych
osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou,
vydávaných jednotlivými štátmi.
(14) Smernica Rady 96/50/ES z 23. júla 1996 o zosúladení podmienok pre získanie
kapitánskych osvedčení vydávaných jednotlivými štátmi pre nákladnú a osobnú dopravu
tovaru a osôb po vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve.
(15) Smernica (EÚ) 2017/2397 z 12. decembra 2017 o uznávaní odborných kvalifikácií
v oblasti vnútrozemskej plavby.
(16) Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci.
(17) Udržujte Európu v pohybe – trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent, 2006

Stahování

Publikováno

2019-11-15

Jak citovat

Sosedová, J., & Galieriková, A. (2019). K HARMONIZÁCII PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VO VNÚTROZEMSKEJ VODNEJ DOPRAVE. Perner’s Contacts, 14(3), 89-97. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/433

Číslo

Sekce

Články