RELATION COMPARISON OF SELECTED RAILWAY TRANSPORT COMPANIES USING THE SERVQUAL METHOD

Autoři

  • Milan Douša

Klíčová slova:

liberalization, competitiveness, company, railway transport, services

Abstrakt

Railway transport and its reforms are currently a much-debated topic. The state began to realize the importance of rail transport and began to address operationally the issue of rail transport, which was underestimated in the past and began to decline as a result of the expansion of road transport. Creating a competitive environment is one of the basic aspects of the efficient functioning of rail transport. The main aim of the paper is to analyze three selected railway companies providing public passenger transport on the Košice - Prague route in both directions on the basis of a comparison using the method of measuring the quality of services according to customer satisfaction (SERVQUAL). For the analysis, I chose three railway companies, namely Regiojet, Plc, Leo Express, Plc. Železniční společnost Slovensko, Plc. The result of the paper is to find out which of the examined companies is the most advantageous in terms of transport on the way Košice - Prague based on the quality of services provided.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) KVIZDA, M. - POSPÍŠIL T. - SEIDENGLANZ, D. - TOMEŠ, Z. Železniční doprava –
institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. Vyd. 1 Brno:
Masarykova univerzita, 2007. 229 s. ISBN 978-80-210-4233-9.
(2) KVIZDA, M. Regulace konkurenčního prostředí na železnici – čas rozhodnout. In Martin
Kvizda a Zdeněk Tomeš. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd.
Brno: Masarykova univerzita MuniPress, 2013. s. 93-116, 24 s. ISBN 978-80-210-6425-
6.
(3) LEO EXPRESS. Leo Express v závazku veřejné služby. [online]. 2019, [cit. 18.10.2019].
Dostupné na internetu: https://www.leoexpress.com/cs/o-nas/leo-express-v-zavazkuverejnesluzbygclid=
Cj0KCQjwjOrtBRCcARIsAEq4rW7xR5fUe_IVYEVvQvEnuj7x6p
qHILFaSihfbBeoP4Sq2rpS41shHGkaAsyrEALw_wcB
(4) MINISTERSTVO DOPRAVY ČR, Nabídková řízení na výběr dopravců v dálkové
železniční dopravě, Harmonogram soutěží provozovatelů dálkové osobní železniční
dopravy. [online]. 2012, [cit. 18.1.2018]. Dostupné na internete:
http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/nabidkova-rizeni/nabidkova-rizeni
(5) MINISTERSTVO DOPRAVY ČR, veřejné služby v přepravě cestujících. In Zákon č.
194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve
znění zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. [online]. 2017, [cit. 18.1.2018].
Dostupné na internete: https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Draznidoprava/
Legislativa-v-drazni-doprave/Zakony-v-drazni-doprave/194-2010-zneni-k-1-7-
2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ
(6) MINISTERSTVO DOPRAVY SR, Analýza fungovania železničných společnosti
Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a Železničná
spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. [online]. 2018, [cit. 19.1.2018]. Dostupné na internete
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=96738
(7) MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY SR. Verejná osobná doprava 2030.
[online]. 2017, [cit. 17.2.2018]. Dostupné na internete:
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/verejna_osobna_doprava/
VOD2030/VOD2030.pdf
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a doplňuje Nařízení (ES)
č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu se službami vnitrostátní osobní železniční
dopravy“ - COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD)
(9) PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Problémy v sektore
železničnej dopravy zo súťažného hradiska. In Protimonopolný úrad Slovenskej
republiky [online]. 2011, [cit. 18.1.2016]. Dostupné na internete:
http://www.antimon.gov.sk/data/att/367.pdf
(10) REGIOJET. Ako sa to všetko začalo. [online]. 2019, [cit. 17.10.2019]. Dostupné na
internetu: https://www.regiojet.sk/o-nas/nas-pribeh/
(11) STUDENTAGENCY. Historie. [online]. 2019, [cit. 17.10.2019]. Dostupné na internetu:
https://www.studentagency.cz/o-nas/historie/
(12) SŮRA, J. Konec monopolu Českých drah. Začne boj o dotačních třináct miliard. [online].
2017 [cit. 10.2.2018]. Dostupné na internetu: https://ekonomika.idnes.cz/dotace
zeleznice-ceske-drahy-miliardy-d8v-/eko-doprava.aspx?c=A170328_2315242_ekodoprava_
rts
(13) SŽDČ, Přístup na SŽDČ [online]. 2018 [cit. 8.2.2018]. Dostupné na internetu:
http://www.szdc.cz/provozovani-drahy/pristup-na-zdc.html
(14) ŠKODOVÁ-PARMOVÁ, D. Řízení služeb: přednášky. 1. vyd. České Budějovice:
Jihočeská univerzita, 1998, 93 s. ISBN 80-704-0673-9.
(15) TOMEŠ, Z. – POSPÍŠIL T. Ekonomické aspekty železniční dopravy. Veřejné dotace do
české železniční dopravy. [online]. 2006, [cit. 17. 1. 2018]. Dostupné na internetu:
http://www.itregep.cz/media/65056/tomes_pospisil_studie_2006.pdf
(16) TOMEŠ, Z. Konkurence a výkonnost na evropských železnicích. 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 2014. 148 s. Železniční reformy. ISBN 978-80-210-7141-4.
(17) VAŠTÍKOVÁ, M., Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008,
232 s. ISBN 978-80-247-2721-9.
(18) Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o drahách. [online]. 2018 [cit. 5.3.2018]. Dostupné na
internetu: https://zakonyprolidi.cz/cs/1994-266#cast3
(19) ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Podmienky používania železničnej siete pre
GVD 2018/2019. [online]. 2018, [cit. 6.2.2018]. Dostupné na internete:
https://www.zsr.sk/files/dopravcovia/zeleznicna-infrastruktura/podmienky-pouzivaniazel-
infrastruktury/podmienky-pouzivania-zelsiete2019/
podmpouzivaniazelsietei2019.pdf
(20) ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOST SLOVENSKO, a.s. Kto sme - ako nás rozeznáte.
[online]. 2019, [cit. 19.10.2019]. Dostupné na internetu: https://www.slovakrail.sk/sk/ospolocnosti/
kto-sme.html

Stahování

Publikováno

2019-12-30

Jak citovat

Douša, M. (2019). RELATION COMPARISON OF SELECTED RAILWAY TRANSPORT COMPANIES USING THE SERVQUAL METHOD. Perner’s Contacts, 14(4), 12–25. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/435

Číslo

Sekce

Články
Share |