KONSOLIDÁCIA ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVY ZODPOVEDAJÚCEJ PRÍKLADOM DOBREJ PRAXE NA ÚROVNI EURÓPSKEHO ŠTANDARDU DO ROKU 2030 V SR

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2310

Klíčová slova:

Železničná osobná doprava, dopravná obslužnosť, železničné trate, dopravný systém, rozvoj

Abstrakt

Železničná osobná doprava je optimálnym prepravným systémom pre obsluhu významných sústredených prepravných prúdov. Napriek množstvám výhod tohto systému, jeho dlhodobý úpadok znamenal postupnú rezignáciu na úlohu železnice ako nosného dopravného systému a jej transformáciu na podporný systém počas prepravných špičiek pre čoraz nosnejšiu autobusovú dopravu. Cieľom predkladaného príspevku je na základe objektívnych kritérií identifikovať zmysluplné (perspektívne) linky železničnej osobnej dopravy a určiť, koľko vlakov vo verejnom záujme, odkiaľ, kam a kedy má na nich premávať a aké majú byť vzájomné prestupy v uzloch. Tento plán bude vychádzať z plánu dopravnej obslužnosti a bude spracovaný na celoštátnej úrovni a mal by slúžiť ako pilotný základ objednávky výkonov vo verejnom záujme v železničnej doprave v SR. Východiskom optimálneho stavu (do roku 2030) je následná konsolidácia železničnej osobnej dopravy na všetkých perspektívnych tratiach do podoby, zodpovedajúcej príkladom dobrej praxe na úrovni európskeho štandardu. Nevyhnutným predpokladom pre realizáciu tohto optimálneho stavu je investičný rozvoj týchto železničných tratí. Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0837/21 “Priestorové a časové aspekty politiky súdržnosti EÚ: skúsenosti a perspektívy”.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Farkaš, R. 2013. Plánovanie diaľkovej verejnej osobnej dopravy na príklade Slovenska. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. Rozvoje.

Horňák, M. 2003. Niektoré aspekty rozmiestnenia obyvateľstva SR vo vzťahu k dostupnosti železničnej siete. In: Horizonty dopravy 2/2003, VÚD Žilina, pp. 25-27.

Horňák, M. 2004. Rozmiestnenie obyvateľstva vzhľadom k železničnej sieti SR ako jeden z argumentov pre podporu rozvoja osobnej železničnej dopravy. In: Acta Facultatis Rerum Nat. Univ. Comen., Geographica 45, Bratislava, pp. 27-37.

Jareš, M. 2016. Integrovaná doprava v praxi. Česká technika - nakladatelství ČVUT. Praha. ISBN: 978-80-01-05896-1.

Ľupták, V. 2017. Možnosti optimalizácie kapacity železničnej infraštruktúry medzi súmestím Prešov a Košice v kontexte budovania integrovaného dopravného systému v prešovskom a košickom kraji. In: Mladá Veda. Vol. 5 (8), pp. 121-129. ISSN: 1339-3189.

Ministerstvo financí SR. 2021. Plán obnovy a odolnosti. [Online]. Dostupné z: https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/plan-obnovy-odolnosti/

Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 2022. Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030. [Online]. Dostupné z: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030

Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 2022. Plán dopravnej obslužnosti (pre železničnú osobnú dopravu) [Online]. Dostupné z: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/plan-dopravnej-obsluznosti-pre-zeleznicnu-osobnu-dopravu

Poliak, M. 2011. Možné prístupy k uzatváraniu zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme; 12. odborný seminár Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave - CEDOP 2011; 17. - 18. 5. 2011; Terchová; ISBN 978-80-554-0361-8; s. 75 – 83.

Poliak, M., & Semanová, Š. 2013. Obstarávanie dopravnej obslužnosti. Perner’s Contacts, 8(1), 162–167. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/721.

Slovenská republika. 2009. Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v z. n. p. Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

Úrad vlády SR. 2021. Plán obnovy SR. [Online]. Dostupné z: https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1061/komponent_03_udrzatelna_doprava_1.pdf

Publikováno

2022-06-30

Jak citovat

Dousa, M. (2022). KONSOLIDÁCIA ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVY ZODPOVEDAJÚCEJ PRÍKLADOM DOBREJ PRAXE NA ÚROVNI EURÓPSKEHO ŠTANDARDU DO ROKU 2030 V SR . Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2310

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-04-29
Přijat 2022-05-24
Publikován 2022-06-30