MOŽNOSTI TESTOVANIA PARAMETROV DOPRAVNÉHO PRÚDU PRI STRATE FUNKČNOSTI VYBRANÉHO PRVKU CESTNEJ SIETE

Autoři

  • Bohuš Leitner

Klíčová slova:

cestná infraštruktúra, dopravný prúd a jeho modelovanie, výkonnostné parametre, strata funkčnosti prvku

Abstrakt

Cieľom príspevku je definovanie možností testovania výkonnostných parametrov dopravného prúdu pri obmedzení alebo strate funkčnosti zvoleného prvku cestnej infraštruktúry. Článok obsahuje účel a možnosti modelovania dopravného prúdu, všeobecnú charakteristiku nástroja OmniTRANS, jeho využitie pri návrhu organizácie dopravy pri obmedzujúcich podmienkach na úseku cestnej siete a interpretáciu výsledkov riešenej prípadovej štúdie.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) GOGOLA, M.: Dopravné plánovanie v OmniTRANS. Návody na cvičenia, CD verzia,
ŽU, Žilina 2008.
(2) Model a modelovanie [on line]. Úvod do modelovania. Dostupné na: http://www.kasr.elf.
stuba.sk/predmety/masp/uvod.pdf
(3) Modelovanie dopravy [on line]. Kapitola IV. Modelování dopravy na pozemních
komunikacích (Část 1), Ostrava 2009. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/94
(4) Modelovanie dopravy [on line]. Kapitola IV. Modelování dopravy na pozemních
komunikacích (Část 2), Ostrava 2009. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/96
(5) Modelovanie dopravy [on line]. Kapitola IV. Modelování dopravy na pozemních
komunikacích (ČÁST 3), Ostrava 2009. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/95.
(6) LEITNER, B., SVENTEKOVÁ, E.: Modely dopravného prúdu ako nástroj pre testovanie
výkonnosti prvkov cestnej infraštruktúry. In: LOGVD - 2012 Dopravná logistika a krízové
situácie, Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0589-6.
(7) OmniTRANS [on line] OmniTRANS. Dostupné na: http://www.pbaprague.cz/download/
omnitrans-cz.pdf .
(8) Priebeh simulačnej štúdie [on line] Modelování v dopravě / Průběh simulační studie.
Dostupné na: http://kds.vsb.cz/mkk/modelovani-10.htm
(9) http://www.ssc.sk/sk/Rozvoj-cestnej-siete/Dopravne-inzinierstvo/Celostatne-scitaniedopravy-
2010.ssc

Stahování

Publikováno

2014-04-16

Jak citovat

Leitner, B. . (2014). MOŽNOSTI TESTOVANIA PARAMETROV DOPRAVNÉHO PRÚDU PRI STRATE FUNKČNOSTI VYBRANÉHO PRVKU CESTNEJ SIETE. Perner’s Contacts, 9(1), 120-131. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/619

Číslo

Sekce

Články