PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA PRE TESTOVANIE DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI PRI STRATE FUNKČNOSTI VYZNAMNÉHO PRVKU CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Autoři

  • Bohuš Leitner
  • Zdeněk Dvořák
  • Eva Sventeková

Klíčová slova:

cestná infraštruktúra, strata funkčnosti objektu, modelovanie, simulácia, dopravná obslužnosť, intenzita dopravy, hustota dopravy

Abstrakt

Cieľom článku je prezentácia výsledkov modelovania, testovania a odhadu úrovne dopravnej obslužnosti pri čiastočnej alebo úplnej strate funkčnosti významného prvku cestnej infraštruktúry. Článok obsahuje objasnenie podstaty modelovania dopravy pri obmedzujúcich podmienkach na dopravnej infraštruktúre, všeobecnú charakteristiku účelu, cieľov a výsledkov prípadovej štúdie, interpretáciu dosiahnutých výsledkov a vyslovenie všeobecných záverov a odporúčaní.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) GOGOLA, M.: Dopravné plánovanie v OmniTRANS. Návody na cvičenia, CD verzia, ŽU,
Žilina 2008.
(2) Modelovanie dopravy (on line). Kapitola IV. Modelování dopravy na pozemních
komunikacích (Část 1,2,3), Ostrava 2009. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/29
(3) LEITNER, B., SVENTEKOVÁ, E., NOVÁK, L.: Možnosti testovania parametrov
dopravného prúdu pri strate funkčnosti vybraného prvku cestnej siete. In: Perner´s Contacts
(elektronický zdroj). ISSN 1801-674X. Vol. 9, no.1 (2014), online, s. 120-131.
(4) NOVÁK, R.: Analýza a použitie softvérových nástrojov pre simuláciu dopravy v špecifických
podmienkach krízových situácií. (Diplomová práca) FŠI ŽU, 2012, 79 s.
(5) OmniTRANS (on line) Dostupné na: http://www.pbaprague.cz/download/ omnitrans-cz.pdf .
(6) Priebeh simulačnej štúdie (on line) Modelování v dopravě / Průběh simulační studie.
Dostupné na: http://kds.vsb.cz/mkk/modelovani-10.htm

Stahování

Publikováno

2014-11-04

Jak citovat

Leitner, B., Dvořák, Z., & Sventeková, E. (2014). PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA PRE TESTOVANIE DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI PRI STRATE FUNKČNOSTI VYZNAMNÉHO PRVKU CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY. Perner’s Contacts, 9(3), 120-135. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/656

Číslo

Sekce

Články