FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Autoři

  • Jaroslav Matuška

Klíčová slova:

veřejná doprava, poptávka, osoba s omezenou schopností pohybu, rozhodování

Abstrakt

Příspěvek se zabývá vztahem mezi faktory důležitými pro rozhodování o použití veřejné dopravy a poptávkou po ní z hlediska osob s těžkým pohybovým postižením – osob na vozíku pro invalidy. Srovnává důležitost vybraných faktorů pro tyto osoby a pro ostatní cestující a vyjadřuje závislost poptávky po veřejné dopravě na přístupnosti jejich jednotlivých subsystémů a možnosti získat potřebné informace již při plánování přepravy.

 

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] Vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
[2] MATUŠKA, Jaroslav. Rozhodovací proces cestujícího. In Perner´s Contact 2002. [s.l.] :
[s.n.], 2002. s. 1-5.
[3] MATUŠKA, Jaroslav. Technologie přepravy a kritická místa v přepravních řetězcích.
Perner´s Contacts : Elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice
v dopravě [online]. 2008, roč. V, č. 3. [cit. 2009-06-20]. s. 222-228. Dostupný z WWW:
<http://pernerscontacts.upce.cz/archiv.htm>. ISSN 1801-674-X
[4] Universelles Design : Begriffsklärung [online]. Oslo : 2007 [cit. 2009-06-20]. Dostupný z
WWW: <universell-utforming.miljo.no>.

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Matuška, J. (2009). FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU. Perner’s Contacts, 4(2), 81–86. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1125

Číslo

Sekce

Články
Share |