IMPLEMENTÁCIA CESTNÉHO BALÍČKA EÚ 2020 A ODHAD JEHO DOPADOV VO VYBRANOM ČLENSKOM ŠTÁTE: SLOVENSKO

Autoři

  • Renáta Cződörová
  • Jozef Gnap

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1697

Klíčová slova:

cestná doprava, nariadenie, dopravca, licencia Spoločenstva, Cestný balíček EÚ 2020

Abstrakt

Európska únia prijala v oblasti cestnej dopravy „cestný balíček“ viacerých opatrení, ktorých cieľom je pomôcť odvetviu zachovať si konkurencieschopnosť v rámci sociálne spravodlivej transformácie smerom k čistej energii a digitalizácii. Cieľom predloženého balíčka do ďalšieho legislatívneho procesu na úrovni EÚ je podľa Európskej komisie riešiť otázky veľkej preťaženosti ciest a znečistenia, ale tiež reagovať na rastúci počet subjektov v cestnej nákladnej doprave a ich pracovné a sociálne podmienky.  Cieľom tohto príspevku je skúmanie vplyvu týchto nových legislatívnych zmien na podnikateľské prostredie v cestnej doprave  vo vybranom  členskom štáte EÚ v Slovenskej republike. Boli odhadnuté vybrané náklady na  implementáciu balíčka na prevádzkovateľov cestnej dopravy.  

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Baldini, G., Sportiello, L., Chiaramello, M., Mahieu, V., 2018, Regulated applications for the road transportation infrastructure: The case study of the smart tachograph in the European Union, International Journal of Critical Infrastructure Protection, 3-21 <https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2018.02.001>.

Cena inteligentného tachografu, Dostupné z: https://www.tamex.sk/Inteligentne-tachografy-c56_253_2.htm [cit.: 2021, 03. 05.].

Ceny čipových kariet, Dostupné z: http://www.digitalnytachograf.sk/aktuality-15.html?id=57 [cit.: 2021, 03. 05].

Cződörová, R., Gnap J., Senko, Š.: 2020, Porovnanie požiadaviek na podnikanie a prevádzku nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou do a nad 3,5 tony, Svet dopravy, č. 1/2020ISSN 1338 -962, 56-66, Dostupné z: http://www.svetdopravy.sk/porovnanie-poziadaviek-na-podnikanie-a-prevadzku-nakladnych-vozidiel-s-celkovou-hmotnostou-do-a-nad-35-tony/, [05. 05. 2021].

Gnap, J., 2020, Cestný balíček EÚ 2020 – I, Výber z hľadiska cestnej nákladnej doprave pre členov ZLZ SR; [online] Dostupné z: https://zlz.sk/wp-content/uploads/2020/11/Cestn%C3%BD-bali%C4%8Dek-2020-I-%C3%A1kladn%C3%A9-inform%C3%A1cie.pdf, [05. 05. 2021].

Gnap, J., Poliak, M., Konečný, V., Jagelčák, J., Rievaj, 2019, Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy. EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina,. ISBN 978-80-554-1580-2.

Gnap, J., Konečný, V., Slávik, R., Beňová, D., 2018, Possible Impacts of Regulating the Weekly Rest of Road Freight Drivers on Logistics in EU Countries., Nase More 65 (4), 259-265,

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, 2009.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh, 2009.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/2009 o pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy, 2009.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov, 2020.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy, 2020.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1056 o elektronických údajoch o nákladnej doprave, 2020.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. 03. 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) Ā. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES, 2016.

Poliak, M., Gnap, J., 2020. Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov. EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina, ISBN 978-80-554-1715-8.

Poliak, M., Poliaková, A., Čulík, K., 2020. Impact of the Social Law on Truck Parking Sustainability in the EU. Sustainability 12, no.22:9430. https://doi.org/10.3390/su12229430

Ministerstvo vnútra SR, 2021, Štatistika počtu evidovaných vozidiel v SR, dostupné online: https://www.minv.sk/?celkovy-pocet-evidovanych-vozidiel-v-sr, [cit.: 2021, 03. 05.].

Moravčík, Ľ., 2020, Typové schvaľovanie autonómnych (samojazdiacich) vozidiel. Perner´s Contacts 15., no 2. https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1642

Rada Európskej únie zo dňa 07. 04. 2020, Balík opatrení v oblasti mobility: Rada prijala reformu týkajúcu sa vodičov nákladných vozidiel; dostupné online: https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/04/07/mobility-package-council-adopts-truck-drivers-reform/, 2020.

Slovenská republika, 1991, Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, dostupné online: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/20210219.html.

Slovenská republika, 2007, Zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. , dostupné online: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/462/20200101

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012, 2020.

Slovenská národná akreditačná služba, 2021, Zoznam autorizovaných a registrovaných dielní; dostupné online: https://ais.snas.sk/ais/#!WebReports/1/list.accredited.subject.search.byfield/AccreditedSubjectsByFields, [05. 05. 2021].

Publikováno

2021-12-30

Jak citovat

Cződörová, R., & Gnap, J. (2021). IMPLEMENTÁCIA CESTNÉHO BALÍČKA EÚ 2020 A ODHAD JEHO DOPADOV VO VYBRANOM ČLENSKOM ŠTÁTE: SLOVENSKO. Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1697

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-09-22
Přijat 2021-11-01
Publikován 2021-12-30