NÁVRH POSTUPU PRE STANOVENIE DOPADOV MÝTA A ANALÝZA SADZIEB PRE AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

Autoři

  • Jozef Gnap
  • Hana Jurkovičová

Klíčová slova:

mýto, autobusová doprava, sadzby mýta, dopady mýta, návrh postupu

Abstrakt

Príspevok obsahuje návrh postupu pre stanovenie dopadov mýta na pravidelnú autobusovú dopravu a analýzu sadieb mýta. V príspevku sú analyzované sadzby mýta pre autobusy v SR so sadzbami mýta v Českej republike a v Rakúsku a konfrontované so smernicou EÚ. Tiež príspevok poukazuje na dopady zavedenia mýta na náklady autobusovej dopravy v SR a uvádza návrh postupu ich stanovenia pre pravidelnú autobusovú dopravu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] GNAP, J. – JURKOVIČOVÁ, H.: Zavedenie elektronického výberu mýta v SR.
In: Transport – dopravné noviny, 10/2009. Vydavateľstvo LUXUR, Bratislava 2009,
s. 40 - 41. ISSN 1335-7433.
[2] GNAP, J. – JURKOVIČOVÁ, H.: Elektronické mýto v SR a v susedných štátoch.
In: Transport – dopravné noviny, 1/2010. Vydavateľstvo LUXUR, Bratislava 2010,
s. 14 - 15. ISSN 1335-7433.
[3] JURKOVIČOVÁ, H.: Stanovenie dopadov elektronického mýta na autobusovú dopravu.
Diplomová práca. Žilinská univerzita v Žiline, 2009.
[4] PALČÁK, Ľ.: Elektronické mýtne systémy v Európe, ich význam pri regulovaní dopravy
a výstavbe cestnej infraštruktúry. Odborná konferencia o elektronickom mýtnom
systéme. 25. 11. 2009 Žilina. Výskumný ústav dopravný, a. s., Žilina.
In: www.emyto.sk.
[5] Nariadenie vlády SR č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta
za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov.
[6] Nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov
v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú
nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS)
č. 3820/85.
[7] Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave.
[8] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007
o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa
zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315,
3. 12. 2007).
[9] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej
dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami.
[10] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry
ťažkými nákladnými vozidlami.
[11] Vyhláška MDPT SR č. 26/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR
č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy
s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z.
[12] Vyhláška MDPT SR č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení
neskorších predpisov.
[13] Vyhláška MDPT SR č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre
motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.
[14] Vyhláška MDPT SR č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných
ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov.
[15] Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov
pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
[16] www.asfinag.at
[17] www.cdb.sk
[18] www.emyto.sk
[19] www.mytocz.cz
[20] www.ndsas.sk
[21] www.premid.cz

Stahování

Publikováno

2010-04-19

Jak citovat

Gnap, J., & Jurkovičová, H. (2010). NÁVRH POSTUPU PRE STANOVENIE DOPADOV MÝTA A ANALÝZA SADZIEB PRE AUTOBUSOVÚ DOPRAVU. Perner’s Contacts, 5(1), 70–84. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/941

Číslo

Sekce

Články
Share |