OBSTARÁVANIE DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI

Autoři

  • Miloš Poliak
  • Štefánia Semanová

Klíčová slova:

objednávanie, dopravná, obslužnosť

Abstrakt

Príspevok rozoberá problematiku optimalizácie dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou. V prvej časti rozoberá postavenie hromadnej osobnej dopravy v SR. Ďalšia časť príspevku popisuje požiadavky na zabezpečenie dopravnej obsluž-nosti v regionálnej hromadnej osobnej doprave.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) DOVOLIL, P: Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících - výzva pro hospodárné a kvalitní služby; medzinárodná konferencia Chytrá a zdravá městská veřejná doprava; 5. - 6. 4. 2011, Plzeň.
(2) GNAP, J. - KONEČNÝ, V. - POLIAK, M.: Elasticita dopytu v hromadnej osobnej doprave; Ekonomický časopis 7/54/2006; vydáva Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV, Bratislava; ISSN 0013-3035.
(3) MAJERČÁK, P. – MAJERČÁKOVÁ, E.: Cost accounting in theory of constraints - public enemy number one of the productivity; Horizons of railway transport 2012 - medzinárodná vedecká konferencia; Strečno, Slovenská republika, Žilina, Žilinská univerzita, 2012; ISBN 978-80-554-0571-1.
(4) POLIAK, M.: Možné prístupy k uzatváraniu zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme; 12. odborný seminár Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave - CEDOP 2011; 17. - 18. 5. 2011; Terchová; ISBN 978-80-554-0361-8; s. 75 – 83.
(5) POLIAK, M. - KONEČNÝ, V.: Trh hromadnej osobnej dopravy a jej financovanie, vydala ŽU v Žiline v EDIS - vydavateľstve ŽU; 1. vydanie, 176 strán; Žilina; ISBN 978-80-8070-999-0.
(6) European Energy and Transport, Trends to 2030, Európska komisia 2007; dostupné na http://ec.europa.eu/clima/policies/package/docs/trends_to_2030_update_2009_en.pdf
(7) internetové stránky Štatistického úradu SR; www.statistics.sk.
(8) zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
(9) zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Stahování

Publikováno

2013-04-19

Jak citovat

Poliak, M., & Semanová, Štefánia. (2013). OBSTARÁVANIE DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI. Perner’s Contacts, 8(1), 162–167. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/721

Číslo

Sekce

Články
Share |