SIMULACE REÁLNÉHO POŠTOVNÍHO PROVOZU S VYUŽITÍM RFID TECHNOLOGIE

Autoři

  • Jan Chocholáč
  • Petra Juránková
  • Roman Hruška
  • Libor Švadlenka

Klíčová slova:

automatická identifikace, radiofrekvenční identifikace, pasivní UHF tag, poštovní přepravka, přepravní klec

Abstrakt

Článek se zabývá simulací reálného poštovního provozu s využitím technologie RFID k identifikaci poštovních přepravních jednotek (přepravek) a provádí komparaci přesnosti čtení vybraných pasivních tagů s využitím různé kombinace antén Motorola AN480.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) ŠVADLENKA, Libor, Daniel SALAVA a Daniel ZEMAN. Technika a technologie
zpracování poštovních zásilek. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013,
186 s., ISBN 978-80-7395-727-8.
(2) RFID portál [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné z <http://www.rfidportal.cz>.
(3) SWEENEY II, Patrick J. RFID for Dummies. Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2005,
ISBN 978-0-7645-7910-3.
(4) Interní materiály společnosti Alien Technology, 2015.
(5) PRERADOVIC, Stevan a Nemai Chandra KARMAKAR. Multiresonator-based
chipless RFID: barcode of the future. New York: Springer, 2012, 170 p. ISBN 978-1-
4614-2094-1
(6) TENGLER, Jiří, Ondrej MASLÁK a Juraj VACULÍK. Vliv konstrukce poštovního
kontejneru na čitelnost RFID tágu umístněných na poštovních přepravkách. In: Day of
new Technologies – DoNT 2012 zborník príspevkov a prednášok z vedeckej
konferencie
s medzinárodnou účasťou. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS - vydavateľstve
ŽU, 2012, s. 141-148. ISBN 978-80-554-0600-8.
(7) VACULÍK, Juraj, Peter KOLAROVSZKI a Jiří TENGLER. Results of automatic
identification of transport units in postal environment. In: Transport and
telecommunication, 2012, s. 75-87. ISSN 1407-6160.
(8) KROUŽECKÝ, Vratislav, Iva STEINEROVÁ a Libor ŠVADLENKA. Mechanizace
a automatizace v poštovních službách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001, 96 s.,
ISBN 80-7194-402-5.
(9) BARTNECK, Norbert, Volker KLAAS a Holger SCHOENHERR. Optimizing
processes with RFID and Auto ID. Erlangen: Publicis Publishing, 2009, 255 s., ISBN
978-3-89578-330-2.
(10) DOBKIN, Daniel M. The RF in RFID. Oxford: Elsevier, 2013, 529 s., ISBN
978-0-12-394583-9.
(11) ZHANG, Xiao-dan, Shu-jie YUE a Wei-min WANG. The review of RFID applications
in global postal and courier services. In: Journal of China universities of posts and
telecommunications, 2006, s. 106-110. ISSN 1005-8885.
(12) PARK, Jeong-Hyun a Jong-Heung PARK. Postal RFID Application Model and
Performance. In: ETRI Journal, 2006, s. 408-408. ISSN 2233-7326.
(13) PARK, Jeong-Hyun, Jong-Heung PARK a Boo-Hyung LEE. RFID Application System
for Postal Logistics. In: PICMET 2007 Proceedings, 2007, s. 2345-2352. ISBN
978-1-8908-4315-1.
(14) KOLAROVSZKI, Peter. Identification of Postal Mails and Crates by New Developed
UHF RFID Antenna. In: Transport and telecommunication, 2013, s. 130-142.
ISSN 1407-6160.

Stahování

Publikováno

2015-11-09

Jak citovat

Chocholáč, J. ., Juránková, P., Hruška, R., & Švadlenka, L. . (2015). SIMULACE REÁLNÉHO POŠTOVNÍHO PROVOZU S VYUŽITÍM RFID TECHNOLOGIE. Perner’s Contacts, 10(3), 32–43. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/655

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>