POTENCIÁL GEOMERKETINGU V RIEŠENÍ ÚLOH SEGMENTÁCIE A TARGETINGU TRHU

Autoři

  • Miroslav Hrnčiar
  • Peter Matis

Klíčová slova:

Geomarketing, geografický informačný systém, marketingové analýzy

Abstrakt

Geomarketing predstavuje prepojenie marketingovo orientovaných údajov s vyspelými technológiami geografického informačného systému (GIS). Úlohy cieleného marketingu (segmentácia, targeting, pozicioniovanie) je možné úspešne riešiť len s podrobnými informáciami o trhu a s využitím sofistikovaných štatistických nástrojov. V článku sú predstavené niektoré z menej využívaných možností geomarketingu, ktoré spočívajú predovšetkým vo využívaní kombinácie marketingových databázových údajov, interpretačných možností geografického informačného systému a využití nástrojov zhlukovej analýzy, prípade riešení lokačnoalokačných úloh.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] SCHÜSSLER, F.: Geomarketing - Anwendungen Geographischer Informationssysteme
im Einzelhandel. Tectum Verlag , ISBN 3-8288-8174-2
[2] CLICQUET G.: Geomarketing - Methods and Strategies in Spatial Marketing, Handbuch
Geomarketing, ISBN 978-1-905209-07-1
[3] KOTLER P., KELLER, K.L.: Marketing management. Grada publishing. Česká verzia.
2007. ISBN 978-80-247-1359-5
[4] HRNČIAR, M., ŠKVAREK, O.: Zhlukovanie objektov pre posudzovanie kvality
komunikačnej obsluhy územia. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Riadenie
a informatika v novom tisícročí. Žilina. 2000. s.191-197. ISBN 80-7100-780-3
[5] JANÁČEK, J.: Navrhování obslužných systémů s poptávkou omezenou vzdáleností.
Transport & Logistics, Košice, 2007, ISSN 1451-107X

Stahování

Publikováno

2010-04-19

Jak citovat

Hrnčiar, M. ., & Matis, P. (2010). POTENCIÁL GEOMERKETINGU V RIEŠENÍ ÚLOH SEGMENTÁCIE A TARGETINGU TRHU. Perner’s Contacts, 5(1), 95-103. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/943

Číslo

Sekce

Články