TYPOVÉ SCHVÁLENIE AUTONÓMNYCH (SAMOJAZDIACICH) VOZIDIEL

Autoři

  • Ľubomír Moravčík

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1642

Klíčová slova:

typové schválenie, prevádzka vozidiel, autonómne vozidlá, samojazdiace vozidlá, automatizácia, ovládanie vozidla, mobilita, bezpečnosť cestnej premávky

Abstrakt

Technológie automatizácie riadenia vozidiel sa neustále vyvíjajú s cieľom efektívnejšieho využívania vozidla. Právne predpisy pre schvaľovanie vozidle musia umožniť túto inováciu a zároveň zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky, kybernetickú bezpečnosť a podobne. Autonómne vozidlá nie sú preto len výzvou pre výrobcov vozidiel, ale aj pre samotné schvaľovacie orgány, ktoré schvaľujú vozidlá na prevádzku v cestnej premávke. Musí byť zaručený vnútorný trh, ktorý podporuje nové technológie a zároveň chráni občanov pred novými rizikami, ktoré predstavujú vozidlá bez vodiča. Nové technológie, ktoré sa nepredpokladajú v súčasných právnych predpisoch sa môžu schváliť na základe výnimky udelenej na základe vnútroštátneho ad hoc posúdenia bezpečnosti. Takýmto spôsobom je možné v súčasnosti schváliť na prevádzku v cestnej premávke autonómne vozidlá úrovne 3 a 4. Práve vozidlá úrovne 3 a 4 sa už testujú a očakáva sa, že budú dostupné.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Biela kniha: Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje, KOM(2011) 144.

European Commission: Guidelines on the exemption procedure for the EU approval of automated vehicles, Dostupné na: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34802/attachments/1/translations/en/renditions/native

Global Forum for Road Traffic Safety (WP.1): Resolution on the Deployment of Highly and Fully Automated Vehicles in Road Traffic - https://www.unece.org/index.php?id=52502

Jaśkiewicz, M., Więckowski, D., 2018. Rozwiazania konstrukcyjne aktywnych zawieszen stosowanych w pojazdach, In: Autobusy, technika,eksploatacja, systemy transportowe, No 9/2018, strony: 382-386, ISSN: 1509-5878

Kalašová, A., Mikušová, M., 2017. Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia, Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, ISBN 978-80-554-1329-7

Liščák, Š., Moravčík, Ľ., Jaśkiewicz, M., 2014. Safety requirements for road vehicles, In: Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie – Scientific Journals Martime University of Szczecin, 2014 39(111), Szczecin, pp. 94 – 99, ISSN 1733-8670

Matoušková, I., Moravčík, Ľ., Rak, R. a kol., 2015. eCall – Inteligentný dopravný systém (aspekty právne, technické, informačné a psychologické). Bratislava: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., ISBN 978-80-89169-31-3, EAN 9788089169313

Moravčík, Ľ., Jaśkiewicz, M., 2016. Integrated Intelligent Safety Systems, In: Perner`s Contacts – Electronical technical journal of technology, engineering and logistic in transport, No 2/2016, pages 55-73, ISSN 1801-674X

Moravčík, Ľ., Jaśkiewicz, M., 2016. Intelligent Safety Vehicle Systems. In: AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. - ISSN 1509-5878. - č. 11 (2016)

Moravčík, Ľ., Jaśkiewicz, M., 2016. Safe and Intelligent Vehicle Systems. In: Automotive safety 2016: proceedings of the X International Science-Technical Conference: 22-24 February 2016, Kielce University of Technology, Kielce, PL ISBN 978-83-63792-70-1. - pages 217-226.

Moravčík, Ľ., Jaśkiewicz, M., 2018. Ways of improoving car safety in the EU trough regulation, Perner`s Contacts – Electronical technical journal of technology, engineering and logistic in transport, No 2/2018, pages 50-56, ISSN 1801-674X

Moravčík, Ľ., Jaśkiewicz, M., 2018. Boosting car safety in the EU. DOI: 10.1109/AUTOSAFE.2018.8373340

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES

Rybicka, I., Caban, J., Vrábel, J., Šarkan, B., Stopka, O., Misztal, W., 2018. Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise, DOI: 10.1109/AUTOSAFE.2018.8373323

Samojazdiace autá v EÚ, Január 2020. [online], [cit. 2020-01-02]. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20190110STO23102/samojazdiace-auta-v-eu-infografika

Správa Komisie s názvom Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ, COM (2016) 787.

Study of the European Parliament's Committee on Transport and Tourism: Research for TRAN Committee – Self-piloted cars: The future of road transport?, European Union, 2016, p. 110, ISBN 978-92-823-9056-6, [online], [cit. 2020-01-02]. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573434/IPOL_STU(2016)573434_EN.pdf

Šarkan, B., Vrábel, J., Skrúcaný, T., 2016. Diagnostikovanie cestných vozidiel, Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, ISBN 978-80-554-1250-4

Publikováno

2020-12-30

Jak citovat

Moravčík, Ľubomír. (2020). TYPOVÉ SCHVÁLENIE AUTONÓMNYCH (SAMOJAZDIACICH) VOZIDIEL. Perner’s Contacts, 15(2). https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1642

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2020-10-30
Přijat 2020-12-16
Publikován 2020-12-30