SMEROVANIE EMISNÝCH PREDPISOV CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Autoři

  • Ľubomír Moravčík

Klíčová slova:

cestné motorové vozidlá, emisie, znečistenie ovzdušia, výfukové plyny

Abstrakt

Emisné predpisy cestných motorových vozidiel stanovujú harmonizované pravidlá pre konštrukciu motorových vozidiel s cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň poskytnúť vysokú úroveň ochrany životného prostredia, pokiaľ ide o emisie do ovzdušia. Občania Európskej únie sú stále znepokojený rizikom, ktoré pre zdravie ľudí a životné prostredie predstavuje znečistenie ovzdušia. Aj keď sa v priebehu posledného desaťročia kvalita ovzdušia zlepšila, ešte stále v celej Európskej únii pretrvávajú závažné problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia, a to najmä v mestských oblastiach a v husto osídlených regiónoch. Zavedenie emisných predpisov a ich postupné sprísňovanie má za cieľ, aby zlá kvalita ovzdušia a jeho škodlivý účinok na zdravie ľudí nezostalo aj naďalej problémom Európskej únie.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) VLK, F.: Diagnostika motorových vozidiel, Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství
a vydavatelství, 2006, 444 str., ISBN 80-239-7064-X
(2) HLAVŇA, V. a kol.: Dopravný prostriedok a životné prostredie, Edičné stredisko VŠDS
v Žiline, 1996, 251 str., ISBN 80-7100-306-9
(3) MORAVČÍK, Ľ.: Emisné predpisy cestných motorových vozidiel, In: Skúšanie
a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach, zborník
z 10. medzinárodnej konferencie, 28.-30. septembra 2011 Nitra, Wettrans Žilina, 10 str.,
ISBN 978-80-85418-73-6, EAN 9788085418736
(4) MORAVČÍK, Ľ.: Emisné limity vozidiel v cestnej doprave, Sprievodca svetom dopravcu,
číslo 5/2011, 23. mája 2011, str. 1 - 4, ISSN 1338-1881
(5) MORAVČÍK, Ľ.: Prichádza emisný predpis EURO VI, In: Sprievodca svetom dopravcu,
číslo 11/2013, 25. novembra 2013, str. 5 - 11, ISSN 1338-1881
(6) MORAVČÍK, Ľ.: Sprísňovanie emisných limitov cestných motorových vozidiel, In: Svet
Dopravy – vedecký-recenzovaný online časopis, ASATECH – prvá medzinárodná
asociácia poskytovateľov monitorovacích satelitných technológií a inteligentných
dopravných systémov, 15.12.2013, ISSN 1338-9629
(7) LENĎÁK, P.: Doprava a životné prostredie (emisie motorových vozidiel na Slovensku),
medzinárodný seminár "Prachové častice PM10 a doprava - dopady a riešenia" 2.2.2011,
Bratislava
(8) LENĎÁK, P. - HUJO, Ľ. - JABLONICKÝ, J. - ANGELOVIČ, M.: Implementation of a
new methodology of emission inspection in motor vehicles with a advanced emission
system, In Acta technologica agriculturae, ISSN 1335-2555, Nitra: Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2013, vol. 16, no. 1, s. 9-12
(9) LENĎÁK, P. - JABLONICKÝ, J. - HUJO, Ľ. - KOSIBA, J.: Methodology for improving
the performance of emission inspection of gasoline engines with on-board diagnostics
OBD, In Deterioration, dependability, diagnostics. 1. vyd. 329 s. ISBN 978-80-7231-939-
8, Brno: Vysoké účení technické, 2013, s. 289-297.
(10) UHRINOVÁ, D. - JABLONICKÝ, J. - HUJO, Ľ. - KOSIBA, J. - TKÁČ, Z. -
KRÁLIK, M. - CHRASTINA, J.: Research of limited and unlimited emission effect on the
environment during the burning of alternative fuels in agricultural tractors, In Journal of
Central European Agriculture online, ISSN 1332-9049, 2013, vol. 14, no. 4, p. 1402-1414,
online. Dostupné na internete:<http://jcea.agr.hr/articles/774439_RESEARCH_OF_LIMITED_AND_UNLIMITED_E
MISSION_EFFECT_ON_THE_ENVIRONMENT_DURING_THE_BURNING_OF_AL
TERNATIVE_FUELS_IN_AGRICULTURAL_TR_en.pdf>.
(11) JABLONICKÝ, J. - TKÁČ, Z. - MAJDAN, R. - UHRINOVÁ, D. - HUJO, Ľ. -
VOZÁROVÁ, V.: Hodnotenie vlastností biopalív a biomazív. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 143 s. ISBN 978-80-552-0766-7.
(12) EUR-Lex – Prístup k právu Európskej únie: http://eur-lex.europa.eu (smernica Rady
70/220/EHS vrátane neskorších zmien a doplnkov, smernica Rady 88/77/EHS vrátane
neskorších zmien a doplnkov, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES
vrátane neskorších zmien a doplnkov, smernica Komisie 2005/78/ES vrátane neskorších
zmien a doplnkov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 vrátane
neskorších zmien a doplnkov, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 vrátane neskorších
zmien a doplnkov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vrátane
neskorších zmien a doplnkov a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011).
(13) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:
http://www.mindop.sk
(14) Portál Európskej komisie: http://ec.europa.eu/

Stahování

Publikováno

2014-11-04

Jak citovat

Moravčík, Ľubomír. (2014). SMEROVANIE EMISNÝCH PREDPISOV CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL. Perner’s Contacts, 9(3), 145–158. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/660

Číslo

Sekce

Články
Share |