PROCES EURÓPSKEHO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA VOZIDLA

Autoři

  • Ľubomír Moravčík

Klíčová slova:

typové schválenie ES, schvaľovací orgán, typ vozidla, výroba vozidla, skúšky vozidla, informačný dokument, osvedčenie o zhode (COC)

Abstrakt

Typové schválenie ES vozidla je povinné pre stále viac kategórií vozidiel a výrobcovia môžu čoraz viac využívať harmonizované predpisy Európskej únie pre presadenie sa na jednotnom európskom trhu. Keďže ide o rozdielny proces, aký sa doteraz používal pri národnom typovom schválení vozidla, príspevok sa zaoberá stanovením správneho procesu typového schválenia ES vozidla.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) MORAVČÍK, Ľ.: Schvaľovanie vozidiel a ich vzťah k bezpečnosti cestnej premávky, In: Bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke, zborník z 24. medzinárodnej konferencie, 25.-26. októbra 2012 Nový Smokovec, Wettrans Žilina, 18 str., ISBN 978-80-85418-76-7, EAN 9788085418767
(2) MORAVČÍK, Ľ., LIŠČÁK, Š.: Zlepšovanie legislatívy pre schvaľovanie vozidiel, In: CMDTUR 2012, zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie, 19.-20. apríla 2012, Žilina, Žilinská univerzita Žilina, str. I-228 – I-243, ISBN 978-80-554-0512-4
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica 92/61/EHS v platnom znení.
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS v platnom znení.
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel,systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v platnom znení.

Stahování

Publikováno

2013-04-19

Jak citovat

Moravčík, Ľubomír. (2013). PROCES EURÓPSKEHO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA VOZIDLA. Perner’s Contacts, 8(1), 149–161. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/720

Číslo

Sekce

Články
Share |