ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V SR A VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ VO VZŤAHU K CITY LOGISTIKE

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1658

Klíčová slova:

city logistika, územné plánovanie, smart city, UCC, mestá

Abstrakt

Mestská logistika a City logistika sú súhrnnými pojmami pre veľké množstvo koncepcií spájania mestskej nákladnej dopravy a udržateľnosti prostredníctvom znižovania negatívnych prevádzkových a environmentálnych javov. City logistika má naviac za úlohu redukovať náklady na zásobovanie, znižovať požiadavky na zdroje a zlepšovať kvalitu života obyvateľov miest. Príspevok je venovaný problematike spojitosti medzi priestorovým plánovaním a rozvojom City logistiky. Ústrednou tézou je posúdenie implementácie logistických opatrení a logistických centier vo vzťahu k územnému plánovaniu. Cieľ výskumu je komparatívna prípadová štúdia Slovenskej republiky a siedmych vybraných európskych krajín so zreteľom na city logistiku. V štúdií boli taktiež vyhodnocované city logistické opatrenia Amsterdamu, Berlína, Bratislavy, Helsínk, Kodane, Lisabonu, Paríža a Viedne, hlavných miest analyzovaných krajín.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Akkad, M., Bányai, T. 2020. Multi-Objective Approach for Optimization of City Logistics Considering Energy Efficiency. Sustainability, 12(18), s. 7366. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/su12187366

Coplák J. 2019. Čo je to územný plán. Územnéplány.sk [online]. Dostupné z: https://www.uzemneplany.sk/co-je-to-uzemny-plan [cit.: 15.01.2021].

DG for Regional and Urban Policy, 2000. The EU compendium of spatial planning systems and policies. [ebook] Dostupné z: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7342edc-968b-43d3-bf51-d0cc42bc7642> [cit.: 18.01.2021].

Európska Komisia. 2007. Zelená kniha – Za novú kultúru mestskej mobility. Brusel.

Európska Komisia. 2011. Biela kniha – Plán jednotného európskeho dopravného priestoru - Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho zdroje. Brusel.

Európska Komisia. 2017. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov. Brusel.

Finka, M., Petríková, D. and Jamečný, Ľ., 2008. Analýza právnych predpisov územného plánovania štátov EÚ ako podklad pre tvorbu územnoplánovacej legislatívy v SR. [ebook] Bratislava: CPTŠ. Dostupné z: <http://www.ochranari.sk/wp-content/uploads/2013/10/CPTS_Urbion_prav_predpisy_UP_EU_analyza.pdf> [cit.: 16.01. 2021].

Gnap, J., Beňová, D., Digáňová, S. 2019. City logistics in the Slovak Republic. Svet dopravy, č. 1, s. 50-59. Dostupné z: http://www.svetdopravy.sk/city-logistika-na-uzemi-slovenskej-republiky/

Gnap, J., Beňová, D., Tuková, P. 2019. Logistics centers and logistics parks in Slovak Republic. Svet dopravy, č. 2, s. 11-18. Dostupné z: http://www.svetdopravy.sk/logisticke-centra-a-logisticke-parky-na-uzemi-slovenskej-republiky/

Kubasáková, I., Kubáňová, J., Stopka, O., Zeman, K. 2018. Services of logistics centers and parks, operators and infrastructure in Slovakia 2017, Proceedings of 8th international scientific conference CMDTUR 2018, s. 148-153.

Majerčák, J., Majerčák, P. 2015. Logistika; ISBN 978-80-8181-019-0; 1st ed.; DOLIS: Bratislava, Slovakia.

Russo, F., Rindone, C., Panuccio, P. 2016. European plans for the smart city: From theories and rules to logistics test case. Eur. Plan. Stud., 24, 1709–1726. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/09654313.2016.1182120

Russo, F., Comi, A. 2020. Investigating the Effects of City Logistics Measures on the Economy of the City. Sustainability, 12(4), p.1439. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/su12041439

Skrabal, J. 2020. What can we learn from brownfield databases? Exploring specifics of the location of brownfields in the czech republic. Geographia technica, 15(2), s. 191-201. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.21163/GT_2020.152.18

Skrúcaný, T., Kendra, M. 2020. Vyhodnotenie energetickej náročnosti a produkcie emisií dopravného systému pri riešení problematiky dopravnej obsluhy miest a regiónov. Verejná osobná doprava - VOD 2020 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie, s. 49-54

Slovenská republika. 1976. Zákon č. 50/1976 Zb., Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

Slovenská republika. 2000. Zákon č. 237/2000 Z.z., Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

Slovenská republika. 2009. Zákon č. 8/2009 Z.z., Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

Slovenská republika. 2010. Zákon č. 137/2010 Z.z., Zákon o ovzduší, v znení neskorších predpisov. Zbierka zákonov Slovenskej republiky.

Stopka, O., Jerabek, K., Stopkova, M. 2020. Using the Operations Research Methods to Address Distribution Tasks at a City Logistics Scale, Transportation Research Procedia, 44, s. 348-355. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.032

Urbanista. 2018. Inšpirácia z právneho prostredia manažmentu územného rozvoja európských štátov. Územnéplány.sk [online]. Dostupné z: https://www.uzemneplany.sk/co-je-to-uzemny-plan [cit.: 15.01.2021].

ÚNMS SR. 2006. Prepravné služby. Logistika mesta. Pokyny na definíciu prístupu do centra mesta. STN EN 14892, Bratislava

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Škultéty, F., & Beňová, D. (2021). ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE V SR A VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ VO VZŤAHU K CITY LOGISTIKE. Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1658

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-02-11
Přijat 2021-04-09
Publikován 2021-06-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)