FUNKČNÝ VÝPOČET NAVÍ JACIEHO ZARIADENIA PRACOVNÉHO STROJA PO RENOVÁCIÍ

Autoři

  • Miroslav Blatnický
  • Ján Dižo

Klíčová slova:

navijak, poškodenie, funkčný výpočet, 3D model

Abstrakt

Článok sa zaoberá funkčným výpočtom netypizovaného navijaka pracovného stroja, ktorý podstúpil renováciu z dôvodu poškodenia. Toto poškodenie nastalo vplyvom preťaženia v prevádzke z dôvodu nešpecifikovaného dovoleného zaťaženia. Táto skutočnosť môže predstavovať určitý stupeň nebezpečenstva, pretože nie je možné kvantifikovať bezpečnú oblasť zaťaženia. Preto bola v predchádzajúcom kroku vykonaná tvorba výkresovej dokumentácie meraním z reálneho zariadenia, čím je možné okamžite zistiť všetky nevyhnutné vstupné parametre pre funkčný výpočet. Ten bude slúžiť ako spätná väzba pre analytický dimenzionálny výpočet za účelom stanovenia hodnoty maximálnej prípustnej hmotnosti zaveseného bremena na danom navíjacom zariadení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) BAJLA, J., BRONČEK, J., ANTALA, J., SEKEREŠOVÁ, D. Strojárske tabuľky. Výber noriem. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2014, ISBN 978-80-8130-039-4.
(2) BLATNICKÝ, M., DIŽO, J. Tvorba výkresovej dokumentácie a renovácia poškodeného navíjacieho zariadenia pracovného stroja. In Perner’s Contact - elektronický odborný časopis o technológií, technike a logistike v doprave [online]. Roč. XII., č. 3, november 2017, s. 12-17, ISSN 1801-674X [cit. 2018-03-16] Dostupné z: http://pernerscontacts.upce.cz/48_2017/Blatnicky.pdf
(3) GERLICI, J., LACK, T., HARUŠINEC, J. Skúšobný stav brzdných komponentov koľajových vozidiel. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2011. Sborník přenášek z IX. mezinárodní vědecké konference, Ústí nad Labem, 5. - 7. října 2011. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2011. CD-ROM, 9 s. ISBN 978-80-7414-376-2.

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Blatnický, M., & Dižo, J. (2018). FUNKČNÝ VÝPOČET NAVÍ JACIEHO ZARIADENIA PRACOVNÉHO STROJA PO RENOVÁCIÍ. Perner’s Contacts, 13(1), 16–20. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/461

Číslo

Sekce

Články
Share |