OPTIMALIZÁCIA SYSTÉMU ORGANIZÁCIE VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2288

Klíčová slova:

verejné súťaže, železničná osobná doprava, časový harmonogram, fázy verejnej súťaže

Abstrakt

Trh služieb železničnej dopravy v krajinách EÚ bol dlhodobo neprístupný súkromnému sektoru. Dopravné služby boli poskytované národnými dopravcami, čo viedlo k zamedzeniu podieľania sa na spravodlivej a nediskriminačnej hospodárskej súťaži pri poskytovaní dopravných služieb železničnej dopravy. Hlavným cieľom objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme ako aj poskytovateľov dopravných služieb je zaistiť dopravné služby vo verejnom záujme, a v čo najväčšej miere zvýšiť obsadenosť jednotlivých spojov. Čím viac cestujúcich bude na danom spoji cestovať, tým budú väčšie tržby na danom spoji a teda nebude potrebné vyžadovať viac financií z verejných rozpočtov. Preto je potrebné analyzovať celkový vývoj v oblasti prevádzkovania železničnej osobnej dopravy, vrátane vstupu súkromných dopravcov na infraštruktúru Železníc Slovenskej republiky. Na základe poznania súčasného stavu je potrebné prijať opatrenia na dosiahnutie naplnenia požiadaviek Nariadenia (ES) 1370/2007, ktoré koordinuje MDV SR. Príspevok charakterizuje aktuálny stav organizovania verejných súťaží v SR a ich priebeh, a navrhuje postupné kroky verejnej súťaže formou časového harmonogramu. Dôležitým bodom celého procesu organizácie verejnej súťaže je správne nastavenie kompetencií, určenie predmetu verejnej súťaže a v neposlednom rade navrhnúť jednotnú metodiku priebehu verejnej súťaže, ktorá sa však môže meniť v jednotlivých štátoch vzhľadom na podmienky národnej legislatívy. Súčasťou jednotnej metodiky je určenie fáz procesu verejnej súťaže, ktoré sú súčasťou časového harmonogramu verejnej súťaže. Časový harmonogram verejnej súťaže zobrazuje celý cyklus, resp. trvanie jednotlivých fáz verejnej súťaže pre každú navrhovanú skupinu prijatých opatrení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Gašparík, J., Meško, P., a Záhumenská, Z. 2018. Methodology for tendering the performances in long distance rail passenger transport. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 47(1), s. 19–24. <https://doi.org/10.3311/pptr.11192>

Gašparík, J., Stopka, O., a Pečený, L. 2015. Quality evaluation in regional passenger rail transport. [Procjena kvalitete regionalnog putničkog željezničkog prometa] Nase More, 62, s. 114-118. <https://doi.org/10.17818/NM/2015/SI5>

Kvizda, M., a Solnička, J. 2019. Open access passenger rail competition in Slovakia – experience from the Bratislava – Košice line. Journal of Rail Transport Planning & Management, 12. <https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2019.100143>

Lakatos, A., a Mándoki, P. 2020. Mode-choice analysis in long-distance, parallel public transport. Transportation Research Procedia, 44, s. 332–341. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.034>

Nash, C., Smith, A., Crozet, Y., Link, H., a Nilsson, J. E. 2019. How to liberalise rail passenger services? lessons from European experience. Transport Policy, 79, s. 11–20. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.03.011>

Rybicka, I., Droździel, P., Stopka, O., a Ľupták, V. 2018. Methodology to propose a regional transport organization within specific integrated transport system: A case study. Transport Problems, 13(4), s. 115-125. <https://doi.org/10.20858/tp.2018.13.4.11>

Tomeš, Z., Kvizda, M., Nigrin, T., a Seidenglanz, D. 2014. Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics, 48, s. 270-276. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2014.09.052>

Abramović, B., Šipuš, D., a Leko, M. 2018. The analysis of the organisation of Railway Passenger Transport on the liberalised market. 5th International conference on Road and Rail Infrastructure V. 17. – 19- máj 2018, Zadar. Chorvátsko., s. 847-853. <https://doi.org/10.5592/co/cetra.2018.658>

Hranický, M. P., Vojtek, M., Široký, J., a Černá, L. 2019. Sustainable railway passenger transport on regional level. Transport Means: Proceedings of the International Conference, Kaunas, Litva: Kaunas University of Technology, s. 814-819.

Stopka, O., Ľupták, V., a Jeřábek, K. 2018. Model proposal regarding the integrated passenger transport assessment: A case study. Transport Means: Proceedings of the International Conference, Kaunas, Litva: Kaunas University of Technology, s. 719-723.

Vojtek, M. 2021. Liberalizácia železničnej osobnej dopravy – smelé plány verzus krutá realita. Medzinárodná konferencia o verejnej osobnej doprave - VOD 2021, Bratislava, Slovenská republika, s. 47-56.

Záhumenská, Z., Vojtek, M., a Gašparík, J. 2018. Position of railway passenger transport companies on current liberalized transport market. 10th Year of International Scientific Conference Horizons of Railway Transport 2018, 235, s. 1-5. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201823500020>

EÚ. 2007. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1370&from=EN

EÚ. 2016. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2338 zo 14, decembra 2016. kterým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2338&from=EN

Slovenská republika. 2021. Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme. Dostupné z: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/zmluvy-o-dopravnych-sluzbach-vo-verejnom-zaujme-pri-prevadzkovani-osobnej-dopravy-na-drahe

Stahování

Publikováno

2022-06-30

Jak citovat

Bulková, Z., Gašparík, J., & Čamaj, J. (2022). OPTIMALIZÁCIA SYSTÉMU ORGANIZÁCIE VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE. Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2288

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-04-26
Přijat 2022-05-10
Publikován 2022-06-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)