NÁKLADY DOPRAVNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI HODNOCENÍ PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Autoři

  • Rudolf Kampf
  • Helena Becková
  • Petra Bártová

Klíčová slova:

náklady, dopravní systém, dopravní infrastruktura

Abstrakt

Příspěvek se zabývá náklady dopravního systému v souvislosti s hodnocením projektů dopravní infrastruktury, které ovlivňují jak poskytovatele, tak i uživatele dopravy. Pozornost je zaměřena zejména na ekonomická kritéria hodnocení projektů, v nichž hrají náklady významnou roli, ale i na kritéria ostatní. Z těchto dalších kritérií jde především o ekologické aspekty hodnocení, vzhledem k významným dopadům dopravní infrastruktury na životní prostředí a nákladům, které jsou s nimi spojené.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

FREIMANN, F. Řízení, ekonomika a financování dopravní infrastruktury. Pardubice:

Univerzita Pardubice, 2002. ISBN 80-7194-507-2.

HERMANN, J. Finanční analýza projektu. Praha: ČKAIT, 1998. DOS M 11.

MELICHAR, V.; JEŽEK, J. Ekonomika dopravního podniku. Pardubice: Univerzita

Pardubice, 2004. ISBN 80-7194-711-3.

IWW; INFRAS. External Costs of Transport: Accident, Environmental and Congestion

Costs in Western Europe. Paris: UIC, 2000. ISBN 2-7461-0079-7.

ESTACHE, A.; STRONG, J. The Rise, the Fall, and…the Emerging Recovery of Project

Finance in Transport. World Bank Institute, 1998.

Macro-Economic Evaluation of Transport Infrastructure Investments. Evaluation

Guidelines for the Federal Transport Investment Plan. Final Report to EE-Project No.

/92 of the Federal Minister of Transport. Essen – Bonn.

FREIMANN, F.; KAMPF, R. Finanční a ekonomická životaschopnost a efektivnost

projektů. Doprava, roč. 47, č. 2, s. 24-26. ISSN 0012-5520.

Kolektiv CENIA. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005. Praha:

CENIA, Česká informační agentury životního prostředí, 2005.

European Parliament and of the Council. Directive 1999/66/EC on the charging of

heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures. In Official Journal L 187, P.

– 0050. Brusel, 20/07/1999.

Ministerstvo dopravy České republiky. Dopravní politika 2005-2013. Dostupné z:

<http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Dopravni_politika/>.

ŠTUKAVEC, L. Správní řízení ve výstavbě. Praha: ČKAIT, 1998. VYST 98.

DOS M 07.

ŘEZNÍČEK, B.; KOUSAL, M. Životné prostredie a doprava. Bratislava: ALFA, 1986.

ISBN 63-031-86.

KAMPF, R. a kol. Metodika koncepce rozvoje dopravních sítí. Výzkumná zpráva

projektu MD ČR č. SD530009, 2003.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Kampf, R., Becková, H., & Bártová, P. (2008). NÁKLADY DOPRAVNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI HODNOCENÍ PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY. Perner’s Contacts, 3(5), 141–146. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1358

Číslo

Sekce

Články
Share |