NÁVRHY ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ V OBYTNÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1629

Klíčová slova:

parkování, obytná městská část, parkovací místo

Abstrakt

Příspěvek se zabývá řešením problematiky parkování ve městech. Konkrétně je zaměřen na parkování v obytných městských částech. Zde je velkým problémem nedostatek parkovacích míst a z tohoto důvodu dochází k nevhodnému odstavování vozidel. Příspěvek předkládá konkrétní návrhy na doplnění certifikované Metodiky pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky v oblasti dopravy v klidu. Navrhuje konkrétní technologický postup řešení parkování v obytné městské části s využitým systémového přístupu. Stanovuje základní vstupy pro řešení tohoto parkování. Vymezuje možné návrhy změn v parkování. Aplikaci vybraných návrhů změn provedli autoři na sídlišti Dubina v Pardubicích.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Afezolli, A., Shehu, E., Selita, E. 2020. The Correlation Between Urban Road With and on Street Parking Tirana, Albania: Case Study ISH-BLLOK Area. International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES. 10 (1), p. 153-158. DOI: 10.31407/ijees10.120.

Česká republika. 2009. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika. 2000. Vyhláška č. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

Dave, S.M., Joshi, GJ., Ravinder, K., Gore, N. 2020. Policies for Performance-Based On-Street Parking for CBD Areas of Developing Economies. Journal of Urban Planning and Development. 146 (2), DOI: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000553.

Evropská unie. 2006. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

Freudendal-Pedersen, M. 2020.Sustainable urban futures from transportation and planning to networked urban mobilities. Transportation research part D-Transport and Environment. 82, DOI:10.1016/j.trd.2020.102310.

Heřmánková, A. 2020. Analýza parkování na sídlišti Dubina v Pardubicích a návrhy jeho změn, kvalifikační práce, Pardubice 2020.

Chen, L.C., Sheu, R.K., Peng, W.Y., Wu,J.H., Tseng, CH. 2020. Video-Based Parking Occupancy Detection for Smart Control System. Applied sciences-Basel, 10 (3), DOI: 10.3390/app10031079.

Jordová, R., Sperat, Z., Brůhová-Foltýnová, H., Martínek, J. 2020. Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, Brno 2015.

Luque-Vega, L.F., Michael-Tores, D.A., Lupoz-Neri, E., Carlos-Mancila, M.A., Gonzales-Jimenes, L.E. 2020. IoT Smart Parking System Based on the Visual-Aided Smart Vehicle Presence Sensor: SPIN-V. Sensors, eISSN 1424-8220, 20 (5), DOI: 10.3390/s20051476.

Mapy Google © 2020. [Online]. Dostupné z: URL https://www.google.cz/maps [přístup: 2020-06-12].

Mei, Z.Y., Feng, C., Kong, L., Zhang, LH., Chen, J. 2020. Assessment of Different Parking Pricing Strategies: A Simulation-based Analysis. Sustainability. 12 (5), DOI: 10.3390/su12052056.

Oba, T., Iseki, H. 2020. Transportation Impacts on Cityscape Preservation: Spatial Distribution and Attributes of Surface Parking Lots in the Historic Central Districts. Journal of Urban Planning and Development. 146 (2). DOI: 10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000559.

PARDUBICE. Historie vzniku městských obvodů. Pardubice © 2020. [Online]. Dostupné z: URL http://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/budoucnost-mestskych-obvodu/referendum/historie-vzniku-mestskych-obvodu [přístup: 2020-06-12].

Saharan, S., Kumar, N., Bawa, S. 2020. An efficient parking pricing system for smart city environment: A machine-learning based approach. Future Generation Computer Systems-The International Journal OF Escience. 106, p. 622-640, DOI: 10.1016/j.future.2020.01.031.

Taylor, EJ. 2020. Parking policy: The politics and uneven use of residential parking space in Melbourne. Land use Policy. 91. DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.11.011.

Stahování

Publikováno

2020-12-30

Jak citovat

Kleprlík, J., & Heřmánková, A. (2020). NÁVRHY ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ V OBYTNÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH. Perner’s Contacts, 15(2). https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1629

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2020-10-15
Přijat 2020-11-09
Publikován 2020-12-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>