PŘESTUPKY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE, BODOVÝ SYSTÉM ŘIDIČŮ V ČESKÉ REPUBLICE, NĚMECKU A POLSKU A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO PŘESTUPKU POLICIÍ ČR A NA OBECNÍM ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ S NÁVRHY ZMĚN

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík
  • Klára Světlá

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1695

Klíčová slova:

bodový systém řidičů, dopravní nehody, dopravě správní agendy, obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokuty, přestupky v silniční dopravě, zákaz řízení

Abstrakt

Příspěvek představuje základní právní předpisy EU a právní předpisy ČR upravující oblast dopravních nehod a přestupků v silniční dopravě. Uvádí hlavní dopravní přestupek, kterým je překročení nejvyšší povolené rychlosti. Stručně analyzuje statistiky dopravních nehod v ČR ve vazbě na statistiku přestupků v silniční dopravě celostátní i ve vybrané obci s rozšířenou působností. Komentuje a porovnává na vybraných přestupcích bodový systém v ČR, v Německu a v Polsku. Popisuje postup Policie ČR a technologický postup na obecním úřadu obce s rozšířenou působností při zpracování přestupku řidiče. V příspěvku jsou navrženy konkrétní změny v postupu Policie ČR a především změny v postupu úředníka na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Tyto změny mají vést k rychlejšímu zpracování přestupku, racionalizaci práce úředníka a také k vyšší informovanosti řidiče, který přestupky spáchal.

Klíčová slova

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Rozhodnutí 1993 Rady 93/704/ES o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích.

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Česká republika. 2016. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika. 1997. Zákon č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Česká republika. 2001. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika. 1994. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika. 2000. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Světlá, K. 2021. Řešení přestupů na úseku silniční dopravy na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kvalifikační práce, Pardubice 2021.

Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopravní policie, Statistika nehodovosti rok 2020. Praha © 2021. [Online]. Dostupné z: URL https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx [přístup: 2021-01-08].

Ministerstvo dopravy České republiky, Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY rok 2020. Praha © 2021. [Online]. Dostupné z: URL https://www.mdcr.cz/getattachment/Statistiky/Silnicni-doprava/Statistiky-k-bodovemu-hodnoceni/Statistiky-prestupku-a-trestnych-cinu/Statistiky-prestupku-a-trestnych-cinu-za-rok-2-(5)/BS2020B-2.pdf.aspx [přístup: 2021-01-08].

EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo. Praha © 2021. [Online]. Dostupné z: URL https://www.epravo.cz/top/aktualne/nemecky-bodovy-system-111791.html#_ftn3 [přístup: 2021-01-08].

Německo 2021. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Straßenverkehrsgesetz (StVG). Berlín © 2021. [Online]. Dostupné z: URL https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/BJNR004370909.html [přístup: 2021-01-08].

Německo 2021. Busgeldkatalog 2021. Berlín © 2021. [Online]. Dostupné z: URL https://www.bussgeldinfo.org/bussgeldkatalog [přístup: 2021-01-08].

Polsko 2021. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Opracowano na podstawie: tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720.

Polsko 2021. Rozpozadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 25 kwietna 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Na podstawie art. 130 ust. 4 i art. 140 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Polsko 2021. Aktualny taryfikator punktów karnych 2021. Warszawa © 2021. [Online]. Dostupné z: URL https://www.msn.com/pl-pl/motoryzacja/wiadomosci/aktualny-taryfikator-punkt%C3%B3w-karnych-2021/ar-BB1cu1ok [přístup: 2021-01-08].

Polsko 2021. Wybrane przepisy ruchu drogowego – Tarifikator. Warszawa © 2021. [Online]. Dostupné z: URL https://gitd.gov.pl/fileadmin/user_upload/WYBRANE_PRZEPISY_RUCHU_DROGOWEGO_-_TARYFIKATOR.pdf [přístup: 2021-01-08].

Ministerstvo dopravy České republiky, Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY rok 2020. Praha © 2021. [Online]. Dostupné z: URL https://www.mdcr.cz/bodovysystem/Uplne-zneni [přístup: 2021-01-08].

Česká republika. 2021. SW Program spisové služby ELISA, Obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Česká republika. 2021. SW Program Centrální registr řidičů ELIŠKA.

Stahování

Publikováno

2021-12-30

Jak citovat

Kleprlík, J., & Světlá, K. (2021). PŘESTUPKY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE, BODOVÝ SYSTÉM ŘIDIČŮ V ČESKÉ REPUBLICE, NĚMECKU A POLSKU A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO PŘESTUPKU POLICIÍ ČR A NA OBECNÍM ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ S NÁVRHY ZMĚN. Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1695

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-09-10
Přijat 2021-11-01
Publikován 2021-12-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>