NÍZKORYCHLOSTNÍ KONTROLNÍ VÁŽENÍ VOZIDEL

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2125

Klíčová slova:

limity hmotností a rozměrů vozidel, nízkorychlostní vážení, přetížené vozidlo, sankce za přetížené vozidlo, technologicý postup při vážení vozidel

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel. Představuje základní právní předpisy EU a právní předpisy ČR upravující oblast limitů hmotností a rozměrů vozidel. Seznamuje s tím, která vozidla a na kterých pozemních komunikacích se váží při nízkorychlostním kontrolním vážení. Uvádí, kdo může toto vážení provádět. Představuje a komentuje technologický postup nízkorychlostního kontrolního vážení a navrhuje konkrétní úpravy v této činnosti. Seznamuje se sankcemi za překročení stanovených limitů a navrhuje jejich úpravu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Směrnice 1996. Rady 96/53/ES kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz, v nejnovějším konsolidovaném znění.

Česká republika. 2018. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Bistak, M., Brumercik, F., Lukac, M., P. 2017. Weighing system in traffic. Scientific journal of Silesian university of technology-series transport. 97, p. 5-15. DOI: 10.20858/sjsutst.2017.97.1.

Brulant-Reversat, L., Arfos, P, Monteil, P. 2000. Design and performace of a low-speed weigh-in-motion-system. Heavy vehicle systems-International journal of vehicle design. 7(2), p. 219-230. ISSN 1351-7848.

Jacob, B., Cottineau, LM. 2016. Weigh-in motion for direct enforcement of overloaded commercial vehicles. Transport research arena, 14, p. 1413-1422. DOI: 10.1016/j.trpro.2016.05.214.

Benekohal, RF, EL-Zohary, YM., Wang, S. 2000. Truck travel time around weigh stations - Effects of weigh in motion and automatic vehicle identification systems. Transportation research Record, 1716, 135-143. ISSN 0361-1981.

Loga, W., Mikulski, J. 2016. Traffic analysis Based on Weigh-In-Motion system Data. International Conference on Transport Systems Telematics. Katowice, Poland, 16.-19.10.2016, p. 268-279. DOI: 10.20858/sjsutst.2017.97.1.

Rygula, A., Brzowsky, K., Maczynski, A. 2020. Limitations of the effectives of weigh in motion systems. Open engineering, volume 10, issue 1, p. 183-196. DOI: 10.1515/eng-2020-0020.

Česká republika. 1997. Zákon č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Tenzováhy, s.r.o. Olomouc © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://www.tenzovahy.cz [přístup: 2022-03-31].

Policejní prezidium České republiky, Ředitelství služby dopravní policie, Statistika nehodovosti rok 2020. Praha © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx [přístup: 2022-01-08].

Celní správa České republiky, Praha © 2022. [Online]. Dostupné z: URL https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/NKV/Stranky/default.aspx [přístup: 2022-03-31].

Česká republika. 2006. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika. 2021. Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Česká republika. 2006. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Česká republika. 2017. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Česká republika. 2007. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Interní metodický pokyn Centra služeb pro silniční dopravu, který upravuje povinnosti pracovníků MEJ jednotek při provádění nízkorychlostního vážení. 2015.

Stahování

Publikováno

2022-06-30

Jak citovat

Kleprlík, J. (2022). NÍZKORYCHLOSTNÍ KONTROLNÍ VÁŽENÍ VOZIDEL . Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2125

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-04-04
Přijat 2022-04-27
Publikován 2022-06-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>