OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚ NÍ ÚČINNÉHO A SPRÁVN ÉHO BRZDĚNÍ SILNIČNÍCH V OZIDEL

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík

Klíčová slova:

bezpečný odstup, brzdná dráha, brzdění silničního vozidla, brzdový systém, doba brzdění, reakční doba řidiče, zpomalení při brzdění

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou brzd a brzdění silničních vozidel. Autor zde uvádí právní předpisy Evropské unie a České republiky, které upravují problematiku schvalování technické způsobilosti a technické kontroly brzdového systému. Příspěvek popisuje jednotlivé fáze brzdění vozidla. Upozorňuje na nutnost dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly a uvádí sankce za jeho nedodržení. Podrobněji se věnuje reakční době řidiče a opatřením, která ji příznivě ovlivňují. V článku jsou uvedeny vzorce pro výpočet hlavních ukazatelů brzdění.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Internetové stránky Policie ČR [online]. c2016 [cit. 2016-01-12]. Dostupné z <http://www.policie.cz>.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti v nejnovějším konsolidovaném znění.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla v nejnovějším konsolidovaném znění.
(4) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
(5) Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
(6) Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel ve znění pozdějších předpisů.
(7) Návod k obsluze a údržbě vozidla Fabia [online]. c2016 [cit. 2016-01-12]. Dostupné z <http://cs.skoda-auto.com/mini-apps/owners-manuals/pages/fabia.aspx>.
(8) Kleprlík, J., Kyncl, J., Soušek, R. Technologie a řízení silniční dopravy, skriptum DF JP, Univerzita Pardubice, Pardubice 2003, ISBN 80-7194-520-X.
(9) Bradáč, A. a kol. Soudní inženýrství. Akademické nakladatelství CERM, ISBN: 80-7204-133-9, Brno 1999.
(10) ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.
(11) Internetové stránky BESIP [online]. c2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z <http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-rizeni-vozidla/bezpecna-vzdalenost>.
(12) Internetové stránky AUTOLEXICON [online]. c2016 [cit. 2016-01-04]. Dostupné z <http://www.autolexicon.net/cs/articles/reakcni-doba-ridice>.
(13) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
(14) Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
(15) Internetové stránky Centrum dopravního výzkumu [online]. c2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z <http://www.cdv.cz/zaznamovy-system-pro-rakouske-ridice>.
(16) Internetové stránky Allgemeiner Deutscher Automobil-Club - ADAC [online]. c2016 [cit. 2016-01-04]. Dostupné z <http://www.adac.de>.
(17) Internetové stránky BMW [online]. c2016 [cit. 2016-01-04]. Dostupné z <http://www.bmw.cz/cs/all-models/5-series/touring/2013/driverassistance.html>.
(18) Internetové stránky Stavba a údržba silnic s.r.o. [online]. c2016 [cit. 2016-02-15]. <http://www.rocbinda.cz>.

Stahování

Publikováno

2016-04-22

Jak citovat

Kleprlík, J. (2016). OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚ NÍ ÚČINNÉHO A SPRÁVN ÉHO BRZDĚNÍ SILNIČNÍCH V OZIDEL. Perner’s Contacts, 11(1), 68-81. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/511

Číslo

Sekce

Články