DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE

Autoři

  • Jaroslav Kleprlík

Klíčová slova:

právní předpisy EU k silniční dopravě, nařízení, Eurlex, směrnice, rozhodnutí

Abstrakt

Příspěvek uvádí základní druhy právních předpisů Evropské unie. Jsou v něm prezentovány významné právní předpisy Evropské unie pro provozování silniční dopravy. Je zde představen portál Eurlex, jeho specifika, nedostatky a nuance.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne
21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro
výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES.
(2) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 613/2012 ze dne 9. července 2012, kterým se mění příloha
III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí
společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele
v silniční dopravě.
(3) NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku
přistoupení Chorvatské republiky upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného
pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské
soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky,
dopravní politiky, energetiky, daní, statistiky, transevropských sítí, soudnictví
a základních práv, svobody, bezpečnosti a práva, životního prostředí, celní unie, vnějších
vztahů, zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky a orgánů.
(4) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.
(5) Úřední věstník Evropské unie.
(6) Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla
provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní
a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.
(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/7/ES ze dne 18. února 2002, kterou se
mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci
Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz
a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.
(8) Portál pro přístup k právu Evropské unie [online]. Dostupné z
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
(9) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1072/2009 o společných
pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy ve znění Nařízení
Komise EU č. 612/2012 a Nařízení Rady EU č. 517/2013.
(10) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1073/2009
o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové dopravy ve znění
Nařízení Komise EU č. 611/2012 a Nařízení Rady EU č. 517/2013.
(11) Automatizovaný systém právních informací, dostupný na Terminálu Univerzity
Pardubice.

Stahování

Publikováno

2014-11-04

Jak citovat

Kleprlík, J. (2014). DRUHY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE K PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A ORIENTACE V NICH, PORTÁL EURLEX A JEHO NUANCE. Perner’s Contacts, 9(3), 88–106. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/648

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>